หลายพื้นที่จังหวัดยะลา ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงเริ่มมีการขาดแคลนน้ำ

หลายพื้นที่ ของจังหวัดยะลา ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงเริ่มมีการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

รถบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ต้องบรรทุกน้ำ ไปใส่ลงบ่อเลี้ยงปลาของ ศูนย์การเรียนรู้เทศโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา ที่บ้านกำปงบูเกะ หมู่ที่ 8 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา  หลังจากประสบปัญหา บ่อเลี้ยงปลา สาธิต สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ และการเรียนการสอน ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา สาขาเทคโนการเกษตร เริ่มขาดแคลนน้ำ จนส่งผลกระทบให้ปลาในบ่อ เริ่มความแออัด อันเนื่องมารจากปริมาณในบ่อลดน้อยลง จากภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้ ทางวิทยาลัยชุมชนยะลา ต้องขอความอนุเคราะห์ ประสานความช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการสนับสนุน รถบรรทุกน้ำ มาเติมใส่ลงบ่อ อาทิตย์ละ 2 คันรถ เพื่อให้ปริมาณน้ำในบ่อมีปริมาณพิเพียงสำหรับ จำนวนปลาที่มีอยู่ในบ่อ

นายโสภิญโญ  เรืองสง่า พนักงานขับรถบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสะเตงนอก อ.เมืองยะลา เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจากเทศบาล ให้ปฏิบัติการนำส่งน้ำ ตามพื้นที่ต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ ซึ่งปัจจุบัน มีเกือบทุกพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล เกิดภาวะภัยแล้ง ต้องการน้ำดื่ม น้ำเพื่อการเกษตร เป็นจำนวน มาก ซึ่งทางเทศบาลฯมีรถสามารถให้บริการได้ จำนวน 2 คัน ซึ่งจากภัยแล้งที่เกิดขึ้น ตนเองต้องบริหารจัดการรถและคนงานประจำรถ เพื่อให้ทันกับความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ ในบางวัน นั้น จะเกิดเหตุไฟไหม้ป่า  ในพื้นที่ใกล้เคียง ก็ต้องนำรถไปสนับสนุนในการดับไฟไปด้วย ทำให้เกิดผลกระทบกับการส่งน้ำให้กับชาวบ้านในบางครั้งบางคราว อย่างกรณีของศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนแห่งนี้ อาทิตย์ สามารถบริการส่งน้ำให้ได้เพียง 1 เที่ยว เท่านั้น เนื่องจากติดภารกิจการดับไฟป่า ในเขต อบต.รอบข้างอีกด้วย ตนอยากให้จังหวัดจัดระบบการบริหารจัดการให้ ทุกหน่วยงานบูรณาการในการออกให้ความช่วยเหลือกัน

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น