เกษตรจังหวัด เน้นการสร้างการรับรู้เกษตรกรผ่านสื่อสมัยใหม่

เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เน้นการสร้างการรับรู้ของเกษตรกร ผ่านสื่อที่สมัยใหม่ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เข้าถึงเกษตรกรโดยตรง ทั้งทางลาย เฟส หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน สู่ผู้นำเรียนรู้ส่งต่อ

วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ แปลงสาธิต ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาเปิดการเรียนรู้ ส่งต่อ ผู้นำ ปราชณ์ทางการเกษตร จากอดีต สู่ปัจจุบัน ตามโครงการ สร้างการรับรู้ผลงานส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะในเรื่องข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร ที่เกษตรกรทุกคนจะต้องทราบ ทั้งข้อมูลการผลิต การจำหน่าย การอารักขาพืช โดยในปีนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัด จะเน้นไปในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในงานการส่งเสริมการเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ในการผลิต และการจำหน่ายผลผลิต การอารักขาพืช เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน สื่อออนไลท์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของการทำงาน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เกษตร เกษตรกร และสื่อมวลชน โดยเฉพาะเกษตรกรจะต้องมีช่องทางที่ง่ายต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งจากกรมส่งตรงต่อไปยังโสดทัศนาของเกษตรกรทุกราย ทันที

นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้โลกของการสื่อสาร นับว่าเป็นส่วนสำคัญการพัฒนาประเทศ พัฒนาเกษตรกร โดยพบว่า เกษตรกรท่านใดที่เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ไว คนนั้นมักจะประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งในเรื่องของการผลิต หากทราบถึงข้อมูลภูมิประเทศ ข้อมูลความต้องการของตลาด ข้อมูลการแปรรูป การส่งออก แผนอนาคตของพืชชนิดนั้นๆ ก็จะทำให้เกษตรกรรายนั้นสามารถที่จะตัดสินใจว่า จะทำการผลิตดีไหม ผลิตมากแค่ไหน ไปจำหน่ายที่ไหน หนทาง ระยะทางเป็นเช่นไร อย่างนี้เป็นต้น พร้อมทั้งข้อมูลของการลดต้นทุนการผลิต การสร้างเครือข่ายทางการผลิต ทางการตลาด การแปรรูป ทั้งหมดกรมส่งเสริมมีครบ แต่หนทางที่จะเปิดช่องให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลบางครั้งยังมีน้อย ในโอกาสอันดีในปีนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทีมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกรมส่งเสริม ของสำนักงานเกษตรจังหวัด กระจายออกไปสู่สื่อมวลชนทุกแขนง ผ่านช่องทางที่ทันสมัย ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพราะข้อมูลที่ถูกต้อง จะนำไปสู่ความสำเร็จของการทำงาน การทำการเกษตรในปัจจุบัน

โดยในวันนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากสมัยก่อน มาเล่าประสบการณ์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นสู่ผู้นำเกษตรกรในเขตชายแดนอำเภอภูสิงห์ อธิเช่น สมัยก่อนข้าวหอมมะลิ เวลาหุงขึ้นหม้อจะหอมมาก เรียกได้ว่า หอมไปไกล 8 บ้าน 12 บ้านหลังคาเรือน เพราะว่า ดินดี น้ำดี ดินไม่มีปุ๋ยเคมี ไม่มีสารเคมี ไม่มีสารพิษ ต้นทุนการทำนาก็ต่ำ แถมมีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งในภาษาปัจจุบันนี้ เรียกว่า โคกหนองนา โมเดล  โคกก็คือ นำดินมากองขึ้นสูง เพื่อปลูกสวนครัว ปลูกป่า หนองก็เก็บน้ำ มีน้ำใช้ นา ก็มีนาปลอดภัย เป็นต้น และข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ก็จะถูกนำเสนอสู่สื่อมวลชน สู่เกษตรกร ที่มีแผนเน้นในการสร้างการรับรู้ของเกษตรกร ผ่านสื่อที่สมัยใหม่ ต่อไปทันที

 

แสดงความคิดเห็น