กาฬสินธุ์ทดสอบสมรรถภาพ อปพร.รับมือสาธารณภัย

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.กาฬสินธุ์ และองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพิธีสวนสนามและมอบนโยบายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และแสดงความพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่  26 เมษายน 2562 ที่สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีสวนสนาม และมอบโล่เกียรติประกาศเกียรติคุณให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี 2562 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธุ์ศรี ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) จ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จ.กาฬสินธุ์   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อปพร. ร่วมพิธีจำนวนมาก

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ อปพร.กลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดวันที่ 26 เมษายน ของทุกปี เป็นวัน อปพร. จึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. เพื่อเชิดชู และให้ความสำคัญแก่ อพปร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสา ด้วยความเสียสละ อดทน ให้สาธารณชนได้ตระหนักในบทบาทและความสำคัญของ อปพร.  โดยศูนย์ อพปร.กลาง ได้ดำเนินการขยายกิจกรรมในวัน อปพร.ไปยังภูมิภาค ให้ศูนย์ อปพร.ทุกจังหวัด จัดวัน อปพร.พร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อให้ อปพร.ได้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม การฝึกทบทวนทักษะ ความรู้ สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกตรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในองค์กรและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในวัน อปพร.จ.กาฬสินธุ์ประจำปี 2562 นี้ นอกจากจะได้ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายให้แก่ อปพร.แล้ว ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น  รางวัล อปพร.ดีเด่น และรางวัลชมเชย เพื่อเป็นต้นแบบ บำรุงขวัญกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีการเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความพร้อมเพรียงสามัคคี ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย แสดงศักยภาพของ อพปร.ที่พร้อมจะป้องกันภัย และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น