สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2562 อย่างคือคัก.

วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ห้าง Central โคราชจัดงานกิจกรรมวัน อสม โดยมีนายแพทย์สุผล. ตติยนันทพร. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้งจังหวัดนครราชสีมากว่า 4000 คนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคือคัก. สืบเนื่องจากวันที่ 20 มีนาคมของทุกปีคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ. อสม ทุกคนที่ได้ร่วมกันเสียสละอุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ให้มีการพิจารณาคัดเลือก. อสม. ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเป็นประจำทุกปี. การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2562

ในวันนี้ประกอบไปด้วยพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ. อสม ดีเด่นปีพ.ศ. 2562 และปี 2563 จำนวน 22 คนพิธีมอบโล่เกียรติคุณคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 32 คน. การจัดงานในวันนี้เพื่อตอบสนองนโยบายยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการโดยเน้นความทั่วถึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพระดับประถมมาภูมิจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานโดยการเป็น กำลังจิตอาสาสำคัญที่เข้มแข็งร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและทีมหมอครอบครัวมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนในครอบครัวต่อไป.

นันทวัฒน์. อุ้มพิมาย. อสมท. นครราชสีมา. ภาพ/ข่าว

แสดงความคิดเห็น