โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

อุบลราชธานี –นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กิจกรรมการเสวนาเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านสื่อ) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 215 คน ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ      เจ้าหน้าพัฒนาชุมชน และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 25  อำเภอ

เมื่อวันที่  26  เมษายน   2562 ที่โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กิจกรรมการเสวนาเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านสื่อ)โดยนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี  รายงานว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่สตรี และองค์กรสตรี เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่ การสร้าง สวัสดิภาพ หรือสวัสดิการ เพื่อคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิของสตรี และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคม เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคม  ให้แก่สตรีและองค์กรสตรี และเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนโครงการอื่นๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาของสตรี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 215 คน ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ      เจ้าหน้าพัฒนาชุมชน และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 25  อำเภอ

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2555 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี ให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”


/////////////////////////

วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น