เทศบาลเมืองสุรินทร์จัดงานวันเทศบาล

            ตามกระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 กำหนดให้ วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น “วันเทศบาล” เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญ ของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

วันที่ 24 เมษายน 2562  ที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์   นายสมเมือง  ตัณฑเลขา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์  ได้นำสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างของเทศบาลเมืองสุรินทร์  มาประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เซ่นไหว้ ปู่ตา  พระภูมิเจ้าที่  และ พระพุทธสุรินทรภักดี  พร้อมกับบอบประกาศเกรียติบัตรให้แก่ลูกจ้าประจำของเทศบาล

หลังจากนั้น ได้ประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์  พร้อมถวายภัตตาหารเพล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  พร้อมทั้ง  เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล   และพนักงานจ้าง คณะกรรมการจ้าง  คณะกรรมการชุมชน  และ อสม.   ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล   การบริการ และการอำนวยความสะดวก  สร้างความเป็นธรรม  ความเสมอภาค ให้กับประชาชน   ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ…./

 

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร/รมิตา  สิงหเสรี

แสดงความคิดเห็น