แสดงความชื่นชมยินดีกับ พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2

วันที่ 18 เมษายน 2562. ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการแสดงความชื่นชมยินดีกับ พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษโดยกำเนิด นับเป็นบุคคลต้นแบบที่มีวิริยะ อุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนชาวศรีสะเกษ เห็นสมควรจัดให้มีการแสดงความชื่นชมยินดี เพื่อให้เป็นเกียรติแก่ชาวจังหวัดศรีสะเกษสืบไป โดยมีนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นายอาลัย หงษ์ทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม มีกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ

 

แสดงความคิดเห็น