ยโสธรจัดงานประเพณีเส็งกลองตุ้มของชาวผู้ไท

           ที่จังหวัดยโสธรมีการจัดงานบุญประเพณีเส็งกลองตุ้มของชุมชนชาวผู้ไทบ้านกุดแข้ด่อน ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปและส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวผู้ไท

          ที่วัดศรีบุญเรือง บ้านกุดแข้ด่อน ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นาวาตรี วรวิทย์  เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานบุญประเพณีเส็งกลองตุ้มของชุมชนชาวผู้ไท โดยเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลกุดเชียงหมีและชาวบ้านกุดแข้ด่อน ได้จัดงานบุญประเพณีเส็งกลองตุ้มขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนชาวผู้ไทให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาของชาวผู้ไทให้เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธรสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาวผู้ไทให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมการเส็งกลองตุ้ม หรือแข่งขันตีกลองตุ้มของชาวผู้ไทพร้อมนางรำ จาก ชุมชน ที่อาศัยอยู่ในตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร การจัดซุ้มแสดงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของเผ่าผู้ไทที่ได้พากันยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายสุพิศ  สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา ให้การต้อนรับ ชาวบ้านกุดแข้ด่อน ทั้ง 4 ชุมชน เป็นชาติพันธุ์ผู้ไทที่บรรพบุรุษมาจากเมืองเซโปน ประเทศลาวและที่สำคัญชาวบ้านยังมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ภาษาพูด ชุดแต่งกายพื้นเมือง ประเพณีที่สืบต่อกันมา จึงนับว่าเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่ยังคงบ่งบอกถึงชาติพันธุ์อย่างชัดเจน และกลองตุ้มก็เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับชุมชนชาวผู้ไทมาตั้งแต่อดีต ซึ่งในอดีตกลองตุ้มมีไว้สำหรับตีส่งสัญญาณในการเดินทางให้ชาวบ้านทราบและเป็นการผ่อนคลาย สร้างความสนุกสนานระหว่างอพยพที่ทำกิน ชาวผู้ไทบ้านกุดแข้ด่อนจึงสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้ตลอดมาและเอาไว้สำหรับตีแห่นาคและงานบุญของชุมชนโดยจะใช้ตีคู่กับผ่าง หรือพังฮาด แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นไปตามลำดับแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เอาไว้อย่างชัดเจนจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป การจัดงานบุญประเพณีเส็งกลองตุ้มเริ่มจัดมาตั้งแต่ ปี 2540 คำว่า เส็ง” ในภาษาอีสานหมายถึง การแข่งขัน ศูนย์กลางการแข่งขันคือวัด และจะเก็บกลองไว้ที่วัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน การเส็งกลองตุ้มยังเป็นการทำให้เกิดความรัก สามัคคีของคนในชุมชนและเป็นการแสดงออกถึงความสามารถในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านในการทำกลองตุ้มขนาดต่างๆเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

                                                   00000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี   รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น