มุกดาหาร จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker

จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker พระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Super Biker


วันที่ 5 เมษายน  2562 ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker พระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Super Biker ของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายบุญเรือง เมฆฉิม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานและนำผู้ที่ได้รับมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker พระราชทาน เข้ารับมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker พระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้ได้รับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน เข้าร่วมพิธี
โดยทั้งนี้ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ” ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีในครอบครัวและสังคมโดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้หน่วยราชการในพระองค์ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จากทั่วประเทศที่สมควรได้รับรางวัล Super Biker ซึ่งหน่วยราชการในพระองค์ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล Super Biker


โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีได้มอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker พระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Super Biker ของจังหวัดมุกดาหาร และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน 4 ประเภทดังนี้ ได้แก่
1.ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก ได้แก่ ครอบครัว นายรุ่งเพชร กันตะบุตร จำนวนรวม 6 ท่าน
2.ประเภทแข็งแกร่งกายใจแบบอย่างที่ดี (อายุมากที่สุด) ได้แก่ นายคำไหม ขันธ์แก้ว
3.ประเภทหนูน้อยจักรยาน (อายุน้อยที่สุด) ได้แก่ เด็กชาย กันตพัฒน์ เดชคำภู
4.ประเภทนักปั่นสุขใจ จักรยานสดใส ได้แก่ เด็กชาย ณัทพงศ์ จักรพล

 

**********************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น