ยโสธรจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 2562

            จังหวัดยโสธรจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลและรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

              ที่บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า 200 ปี บ้านสิงห์ท่า เขตเทศบาลเมืองยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดขึ้น หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์วิศิษฏศิลปิน ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป ซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานต่างพร้อมใจกันแต่งชุดไทยย้อนยุคและชุดผ้าพื้นถิ่นเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงโดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติฯ  กิจกรรมรณรงค์นุ่งผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นด้วยการแสดงแบบผ้าไทย ยโสธรนุ่งไทยร่วมใจอนุรักษ์ การประกวดอาหารพื้นบ้าน การจำหน่ายผ้าไทย ผ้าถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรำวงย้อนยุค การสาธิตและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากเครือข่ายชุมชนคุณธรรม การจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา การละเล่นพื้นบ้านกิจกรรมวาดภาพระบายสีและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

                                                 0000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี    รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น