ผู้ว่าฯยะลา ประกาศบังคับใช้กฎหมายผู้ฝ่าฝืน พรบ.ยาสูบ อย่างเด็ดขาด

ผู้ว่าฯยะลา ประกาศบังคับใช้กฎหมายผู้ฝ่าฝืน พรบ.ยาสูบ อย่างเด็ดขาด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักพิษภัยของบุหรี่ควบคู่กันไป

ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด โดยมีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด โดยตำแหน่ง ประกอบด้วย อัยการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สรรสามิตพื้นที่ยะลา ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการเขตประถมศึกษา ผู้อำนวยการเขตมัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค พัฒนาสังคมจังหวัดและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แต่งตั้ง จำนวน 3 คน นอกจากนี้ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สาขาต่างๆ  6 ด้าน จำนวน 6 คน เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้มีการพูดถึง ในเรื่องของมาตรการป้องปราม และบังคับใช้กฎหมาย กับผู้ที่ฝ่าฝืน ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ทั้งประชาชนโดยทั่วไป และส่วนราชการที่ไม่ปฏิบัติตาม พรบ.อย่างเคร่งครัด เน้นบังคับใช้กฎหมายกับส่วนราชการก่อน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน อาทิ การติดประกาศเขตห้ามสูบบุหรี่ ทั้งนี้ ตาม พรบ.พ.ศ.2560 นั้น มีอัตราโทษสูงและครอบคลุมพื้นที่เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มากขึ้น เช่น สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานทั้งเอกชนและราชการ บนยานพาหนะ การประชุมในที่ประชุม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ให้ สถานที่ราชการทุกแห่งต้องเป็นที่ปลอดการสูบบุหรี่ 100 เปอร์เซ็น สนามกีฬา สถานพยาบาล รพ.สต. ศาสนสถานทั้งมัสยิดและวัดวาอาราม โดยให้สถานที่ดังกล่าว มีการติดป้ายประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่ อย่างชัดเจน พร้อมกับให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ดำเนินการในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความถี่ให้มากขึ้น  โดยใช้การบังคับใช้กฎหมายจากเบาไปหาหนัก หากดำเนินการแล้ว ยังมีผู้ฝ่าฝืนให้ใช้มาตรการทางกกหมายอย่างเฉียบขาด โดยมี จนท.เฉพาะกิจออกตรวจสอบเฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมายเป็นการเฉพาะอีกด้วย นอกจากนี้ยังตั้งเป้าการเลิก ลด การสูบบุหรี่ให้ได้ 19.1 เปอร์เซ็นในปีนี้อีกด้วย

ด้าน ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้ประกาศให้ ทุก สภ. ใน 8 อำเภอ ต้องประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็น เพื่อทำเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยราชการอื่นและประชาชนโดยทั่วไปด้วย

ส่วนนายอดิศักดิ์ สุทธิโยธิน อัยการจังหวัดยะลา ได้กล่าวว่า การใช้มาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พรบ.บุหรี่ 2560 นั้น ต้องดำเนินการในส่วนของราชการก่อน อาทิการติดประกาศเขตปลอดบุหรี่ในแอเรียของส่วนราชการต่างๆ การจัดสถานที่เฉพาะสำหรับนักสูบในหน่วยงาน ควบคู่การบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่ โดยใช้มาตรการจากเบาไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดกับผู้ที่ฝ่าฝืนตา พรบ.อย่างเคร่งครัดต่อไป

 

////////////////////////

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น