มหกรรมตลาดนัดอาชีพ กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

กศน.ศรีสะเกษ จัดแข่งขันทักษะวิชาการและมหกรรมตลาดนัดอาชีพ กศน. พัฒนาความสามารถตามศักยภาพและความสามารถด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและด้านกีฬา จัดงานมหกรรมตลาดนัดอาชีพ  เพื่อเปิดโอกาสและช่องทางให้แก่นักศึกษา ส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน

วันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ ลานค้าชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กศน.ศรีสะเกษ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ ตามหลักสูตรในแต่ละระดับ และแต่ละทักษะการเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ได้พัฒนาความสามารถตามศักยภาพและความสามารถของตนด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและด้านกีฬา ทั้งยังมีการจัดงานมหกรรมตลาดนัดอาชีพ ร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จาก กศน.อำเภอ 22 แห่ง สินค้ากว่า 200 ชนิด ซึ่งมียอดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 150,000 บาทต่อวัน โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคล ที่อยู่นอกโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์จากการทำงานและการประกอบอาชีพ โดยกำหนดสาระการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ การสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สร้างภูมิคุ้มกันตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งคำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่อยู่นอกโรงเรียน และสอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารได้

นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กศน.ศรีสะเกษ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ ตามหลักสูตรในแต่ละระดับ และแต่ละทักษะการเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ได้พัฒนาความสามารถตามศักยภาพและความสามารถของตนด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและด้านกีฬา การแข่งขันทักษะวิชาการ, กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, การจัดงานมหกรรมตลาดนัดอาชีพ  เพื่อเปิดโอกาสและช่องทางให้แก่นักศึกษา การศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการฝึกพัฒนาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ได้จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเอง และเพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งมีร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จาก กศน.อำเภอ 22 แห่ง สินค้ากว่า 200 ชนิด ซึ่งมียอดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 150,000 บาทต่อวัน

แสดงความคิดเห็น