ซ้อมใหญ่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดศรีสะเกษ บูรณาการทุกภาคส่วน จัดฝึกซ้อมใหญ่ ตรวจสอบเครื่องมือกู้ชีพ กู้ภัย ขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ รวมทั้งป้องกันเหตุในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์

วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์  นวลสายย์ ป้องกกันบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ กองกำลังสุรนารี, ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ, โรงพยาบาลศรีสะเกษ, แขวงการทางศรีสะเกษ, อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และจิตอาสาในจังหวัดศรีสะเกษ จัดฝึกซ้อมใหญ่ ตรวจสอบเครื่องมือกู้ชีพ กู้ภัย ขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ รวมทั้งป้องกันเหตุในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์  โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเดินทางมาเป็นประธาน เปิดศูนย์ SISAKETDMEx 2019 โดยบูรณาการทุกภาคส่วนโดยประเภท การฝึก อัคคีภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และสิ่งสาธารณประโยชน์ อื่น ๆ เป็นจำนวนมาก  และในวันนี้จะดำเนินการเตรียมความพร้อมกำลังพล ด้านสาธารณภัยและแสดงสาธิตการปฏิบัติงาน 5 ด้าน คือ 1.สาธิตการชะล้างสารเคมี 2.สาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางการแพทย์ฉุกเฉิน 3.สาธิตกู้ภัย การดับเพลิงในอาคาร 4.สาธิตกู้ภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารสูง และ 5.สาธิตการเก็บกู้วัตถุระเบิด รวมทั้งทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของชาวไทยเป็นจำนวนมากในทุกๆปีเช่นกัน

นายบุญประสงศ์  นวลสายย์ ป้องกกันบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของชาวไทยเป็นจำนวนมากในทุกๆปีเช่นกัน ซึ่งในปี 2562 ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนสะสม ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมแล้ว 4,187 ราย บาดเจ็บ 284,019 ราย และสำหรับจังหวัดศรีสะเกษ เสียชีวิตแล้ว 55 ราย บาดเจ็บ 4,438 ราย เป็นอันดับ 30 ของประเทศ จากความสูญเสียดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงกำหนดให้ทุกจังหวัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกคนรักษาวินัยจราจร และโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปีซึ่งมีความเสี่ยงงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในอัตราที่สูง สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 นี้ ได้กำหนดรณรงค์ในช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 รวม 7 วัน หัวข้อ“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงสงกรานต์ 2562 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 24 ครั้ง บาดเจ็บ 21 ราย และเสียชีวิตถึง 7 ราย ในการนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการอำนวยการและสั่งการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครจำนวนมาก ปฏิบัติงานทั้ง 22 อำเภอ ประจำจุดตรวจหลัก 38 จุด และในการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 และตลอด 365 วัน จังหวัดกหนดใช้ 7 มาตรการหลัก 1.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน  2.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน 3.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4.มาตรการช่วยเหลือ   หลังเกิดเหตุ 5.มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ 6.มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 7.การบริหารจัดการ และ 1 มาตรการเสริม ในการจัดการอำเภอพื้นที่เสี่ยง ที่ส่วนกลางกำหนดมาให้ ผมขอเน้นย้ำมาตรการเสริมสำคัญ 3 ข้อ คือ 1.ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ปฏิบัติตนเป็นแบบที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย/นโยบายความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ 1) การสวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่พาหนะทุกครั้ง 2)การเมาไม่ขับ และ 3)การรักษาวินัยจราจร  หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 และ 2.ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง โดยให้บังคับใช้ใน 10 ข้อหาหลัก โดยเน้นหนักผู้ที่ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและเมาแล้วขับ ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ส. 4ม. ได้แก่ (1) ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด (2) ขับรถย้อนศร (3) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร (4) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  (5) ไม่มีใบขับขี่ (6) แซงในที่คับขัน (7) เมาสุรา (8) ไม่สวมหมวกนิรภัย (9)มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย (10) การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ พร้อมกับ 3.กำหนดหัวข้อในการรณรงค์ของจังหวัดศรีสะเกษ ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ไร้แอลกอฮอลฺล์ ซึ่งหากได้เช่นนี้อย่างครบถ้วน ก็จะสามารถป้องกันเหตุต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพแน่นอน

แสดงความคิดเห็น