วิทยาลัยชุมชนใต้ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ ในจังหวัดภาคใต้

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.15 น.ที่ห้องประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายประเสริฐ แก้วเพชร ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการวิชาการและกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดให้เป็นไปในลักษณะของการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีคณะกรรมการสภาวิทยาลัย อนุกรรมการวิชาการและกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยจากจังหวัดยะลา สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และพังงา คณะอาจารย์ จนท.เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน


นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดเผยว่า การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนที่ยึดหลักการบริหารจะดการแบบมีส่วนร่วม นั้น ตาม พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 ได้กำหนดแนวทางการมีส่วร่วมในรูปแบบของคณะกรรมไว้ในมาตรา 32 คือให้วืทยาลัยชุมชนบริหารจัดการศึกษาบนพื้นฐานของการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นและชุมชน การระดมทรัพยากรและการสนับสนุนจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นและได้กำหนดให้มีคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 3 ชุดคือ คณะกรรมการสภา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัย คณะอนุกรรมการวิชาการ ให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยและพิจารณาการกลั่นกรองการปฏิบัติงานทางวิชาการต่างๆก่อนเสนอสภาวิทยาลัยหรือผู้อำนวยการ ดำเนินการตามอำนาตหน้าที่ ซึ่งนับตั้งแต่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวมาเป็นเวลา 1 ปีกว่า ยังไม่มีโอกาสพบปะหารือประชุมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำหน้าที่กรรมการแต่ละชุดอย่างเป็นรูปธรรม


นายประเสริฐ ยังกล่าวอีกว่าวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้และแนวคิดในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนให้เหมาะสมกับการดปลี่ยนแปลงตาท พรบ.การจะดตั้งกระทรวงหารอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้กรรมการทั้ง 3 ชุดได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการมีส่วนร่วม เพื่อสัมมนาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดสำหรับเป็นข้อมูลและกรอบความคิดที่แต่ละวิทยาลัยได้นำไปพัฒน่แผนยุทธศาสตร์ต่อไป


การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยาย ในเรื่อง การพัฒนาอุดมศึกษาไทย วิทยาลัยชุมชนต้องปรับตัว

 

///////////////////////

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น