บึงกาฬจัดงานวัน อปพร. แห่งชาติ

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะ ผอ.ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีชุมนุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีที่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เสียสละเวลา อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ รวมทั้งความรู้ความสามารถ เข้ามาช่วยเหลือสังคม และผู้ประสบสาธารณภัย โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน ซึ่งผู้ว่าฯได้อ่านสารเนื่องในวัน อพปร. จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมกับ มอบรางวัลศูนย์ อพปร.ดีเด่น สมาชิก อปพร.ดีเด่น จากนั้นได้ให้โอวาท พร้อมตรวจเยี่ยมทักทาย และชมนิทรรศการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิจารณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดบึงกาฬมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 6,241 คน อปพร.เหล่านี้เป็นกำลังหลักที่สำคัญ ป้องกันช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชน ช่วยเหลือหน่วยงานราชการ ด้วยความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละ ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ และยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในชุมชน อำนวยความสะดวกจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ ทางศูนย์ อพปร.กลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงกำหนดให้ทุกวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน อปพร.แห่งชาติ.

แสดงความคิดเห็น