สุรินทร์ซ้อมแผนรูปแบบบัญชาการเหตุการณ์เตรียมรับมือด้านไฟป่าและหมอกควัน

สุรินทร์-ซ้อมแผนรูปแบบบัญชาการเหตุการณ์เตรียมรับมือด้านไฟป่าและหมอกควัน สร้างการปฏิบัติที่ชัดเจน ลดความซ้ำซ้อน และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

          ที่โรงแรมทองเพกา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์  ด้านไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562   เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่อาจเกิดขึ้น

โดยเริ่มซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อวางแผนบูรณาการเครื่องมือกำลังพลและทรัพยากรอื่นๆ ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่จากเหตุไฟป่าและหมอกควัน และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศล และอาสาสมัครในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

          นางสาววัจนา วัจนคุปต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การดำเนินการฝึกในวันนี้ เป็นรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) ก่อนที่จะนำไปดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ ตั้งแต่การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table – Top Exercise : TTX) และฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ Full-Scale Exercise : FSX)  โดยมุ่งเน้นในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนัก รู้ถึงโทษภัยของไฟป่าและหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดจิตสำนึกในความร่วมมือในการป้องกันการเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ หน่วยงานบูรณาการร่วม มีแนวโน้มการปฏิบัติให้ชัดเจนลดความซ้ำซ้อน เกิดเอกภาพในการปฏิบัติงาน สามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่จากเหตุไฟป่าและหมอกควันได้ รวมทั้ง ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร/วิจิตร  ชุณหกิจขจร..

แสดงความคิดเห็น