พัฒนาผีมือแรงงาน จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

มุกดาหาร-สำนักงานพัฒนาผีมือแรงงาน จัดโครงการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อจำแนกระดับความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยมาตรฐานฝีมือแรงงาน


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ห้องไพลิน ชั้น 2 โรงแรมพลอย พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาผีมือแรงงานมุกดาหาร ประธานเปิดโครงการสัมมนาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีนาง กัญญาวีร์ เป้าชัง หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนจากสถานประกอบกิจการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 15 แห่ง ร่วมโครงการในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 30 คน


นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาผีมือแรงงานมุกดาหาร กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อจำแนกระดับความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อจัดทำแล้วเสร็จผู้ที่จะนำมาตรฐานฝีมอแรงงานแห่งชาติ ไปใช้ในการทดสอบฝีมือแรงงาน จะต้องยื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มาตรา 24 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาต และการออกในอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาผีมือแรงงานมุกดาหาร กล่าวต่ออีกว่า การสัมมนาตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะเป็นการสร้างเครือข่ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ ภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอีกด้วย
ทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาผีมือแรงงานมุกดาหาร ได้จัด โครงการสัมมนาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการกับผู้ใช้แรงงาน และสามารถดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องต่อไป…
*****************************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น