บึงกาฬพัฒนาที่ดินเปิดโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

วันที่ 21 มีนาคม 2562  นายธวัชชัย ศรีทอง รอง.ผวจ.บึงกาฬ ประธานเปิดป้ายโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  ที่จัดขึ้นโดยสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องชาวบ้านนาสะแบงสามัคคี เกษตรกร และหมอดินอาสาเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม และให้เกษตรกรลดละเลิกการเผาด้วยการนำเอาวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นการลดต้นทุนในการผลิต ทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น ณ บ้านนาสะแบงสามัคคี หมู่ 3 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ กล่าว่า ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการช่วยเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี หรือร่วมกันใช้อย่างเหมาะสม ได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ให้มีศักยภาพด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน และจากโรงงานอุตสาหกรรมมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพสารเร่งซุปเปอร์ พด. ให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิก เบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์เมื่อวัสดุนั้นย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้ว หรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจากธนาคารไปใช้ แล้วใช้หนี้ด้วยวัสดุเหลือใช้จากไร่นาและโรงงานอุตสาหกรรมหรือปุ๋ยคอก เพื่อให้เกิดการผลิตและมีการนำไปใช้ประโยชน์หมุนเวียนภายในธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการเผาและปัญหาจากการกำจัดหรือทิ้งขยะในอนาคต พร้อมน้อมนำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเผยแพร่ให้เกษตรกรนำไปดำเนินการและใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชาวบ้านนาสะแบงสามัคคี เกษตรกร และหมอดินอาสา เข้าร่วมงานกว่า 100 คน.

มงคล/บึงกาฬ

แสดงความคิดเห็น