ยโสธรจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันท้องถิ่นไทย

          จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะและ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

          นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ซึ่งในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการปกครองท้องถิ่นไทยและเพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น โดยได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย โดยให้มีการนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดสวนสาธารณบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่และบริเวณท่าคำทอง ริมแม่น้ำชีเขตเทศบาลเมืองยโสธร นอกจากนี้แล้วยังได้มีการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำชีบริเวณท่าคำทอง อีกด้วย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการแสดงพลังของคนท้องถิ่นให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                     0000000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี     รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น