ไข้เลือดออกระบาดหนัก ชาวบ้าน จนท.ระดมพ่นควันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ที่ อ.ยะหา ยะลา

นายมนูญ พรหมน้อย  นายอำเภอยะหา พร้อมด้วย นายอาแซ  กาเซ็ง สาธารณสุขอำเภอ นำ จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และกำลังพล ทหารพราน กองร้อย 4703 กรมทหารพรานที่ 47 กว่า 50 คน ทำความเข้าใจถึงพิษภัยของไข้เลือดออกและวิธีกำจัดแหล่งพันธุ์ยุง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังพื้นที่อื่นๆ หลังจากนั้น ได้นำเครื่องพ่นหมอกควัน ออกไปพ่นตามพื้นที่ จุดที่มาของการแพร่กระจายเชื้อ โดยเบื้องต้นพบว่า เป็นฐานที่ตั้งของกองร้อยทหารพรานที่ 4703 จึงได้เข้าไปพ่นหมอกควันตามที่พักอาศัยของกำลังพล ที่น้ำขัง ตามที่จัดสำหรับอาบน้ำของกำลังพลและแหล่งน้ำขัง พร้อมกับได้ใส่ ทรายอะเบต ปล่อยพันธุ์ปลา ทำลายลูกน้ำของยุงลาย อีกด้วย

สำหรับการแพร่ระบาดของไข้เลือกออดในครั้งนี้ นายมนูญ  พรหมน้อย เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของอำเภอยะหา ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562  ถึงวันที่15 มีนาคม  ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบว่า มีผู้ป่วย จำนวน 45 ราย เป็นเพศชายจำนวน 26 ราย เพศหญิง จำนวน 19 ราย กลุ่มอายุ 5-9 ปี จำนวน 15 ราย กลุ่มอาย15-24 ปี จำนวน 8 ราย พบผู้ป่วยป่วยมากที่สุดในเดือนมกราคม จำนวน จำนวน 28 ราย เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 15 ราย และ มีนาคม จำนวน 2 ราย พบตำบลที่มีผู้ป่วยมากที่สุด คือ ตำบลปะแต รองลงมา ตำบลยะหา ตำบลบาโร๊ะ ตำบลบาโงยซิแน ตำบลละแอและตำบลตาชีตามลำดับ แต่ยังไม่พบว่ามีการเสียชีวิตแต่อย่างใด คิดเป็นร้อยละ 88.70 ต่อประชากร1 แสนคน ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่สูงเกินตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด  ทำให้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา ต้องระดมทุกภาคส่วนให้มีการณรงค์และช่วยกันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว คาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในเร็ววันนี้

แสดงความคิดเห็น