ผอ.กกต.ยะลา มั่นใจดูแลความเรียบร้อยการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ทุกเขตพื้นที่

นายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการ กกต.จังหวัดยะลา เปิดการอบรมให้ความรู้กับ นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา(รด.) เพื่อประจำการในหน่วยเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะมีขึ้น ในวันที่ 17 มี.ค.ที่จะถึงนี้ และการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มี.ค.นี้ โดยได้ให้ความรู้เบื้องต้นในกระบวนการเลือกตั้ง ทั้งหน่วยเลือกตั้ง และขอบเขตหน้าที่ ตลอดจนเขตพื้นที่จำกัดต่างๆ ในบริเวณสถานที่จัดการเลือกตั้ง โดยมี นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน ใช้เวลาการอบรม 1 วัน

นายประสิทธิ์  เอียดคง ผอ.กกต.จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า  วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.- 17.00 น. เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดยะลาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยะลาได้เตรียมการความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมการประจำหน่วย กรรมการประจำที่เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขต นอกเขต วันนี้มีการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ เรื่องของบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า คูหา มาเรียบร้อย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้า บัญชีรายชื่อของผู้สมัคจากจังหวัดอื่นๆก็มาแล้วเรียบร้อย เรื่องบัตร เรื่องเอกสารหลักฐานทั้งหลายมีความพร้อม เรื่องหีบ เรื่องคูหาก็เช่นเดียวกัน เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องอื่น ความพร้อมในเรื่องของรักษาความปลอดภัยวันนี้มีการประชุม ตำรวจภูธรจังหวัด แต่สิ่งที่นอกว่านั้นคือชุด ฉก.ของทหารเข้าเอ็กซเรย์พื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เลือกตั้งกลางล่วงนอกเขตที่ผู้ลงทะเบียนไว้ 8,000 กว่าคน ณ.อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ในเขตเทศบาลนครยะลาหน่วยนี้ได้จัดชุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องผู้มาลงคะแนนจัดเป็น 10 ชุด จัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ช่วยเหลือรวมถึงจะมี ร.ด.จิตอาสา วันนี้มีการประชุมชี้แจงเพื่อให้ไปทำหน้าที่บริการที่เลือกตั้งกลางนอกเขต ในเขตมีครบทุกหน่วย อย่างน้อยหน่วยละ 2 คน ส่วนด้านมาตรการด้านรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองเตรียมการทำงานอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมตรงนี้เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์คงไม่เกิดขึ้น มั่นใจว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอยู่ที่พี่น้องประชาชนคนในพื้นที่คงจะเข้าใจว่าการจัดการเลือกตั้งเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมือง มีหน้าที่ก็ต้องไปทำหน้าที่เพื่อให้ได้ผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่ตัวแทนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แสดงความคิดเห็น