กาฬสินธุ์บำเพ็ญกุศลสัตตมวารศพอดีตเจ้าคณะจังหวัด

คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารศพ (7 วัน) พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (มหานิกาย) หลังมรณภาพอย่างสงบด้วยโรคประจำตัวเมื่อ ที่ 7 มีนาคม และประกอบพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ เมื่อวันที่ 8 มีนาคมทีผ่านมา โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระราชวิสุทธิโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารศพ (7 วัน) พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (มหานิกาย) และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) โดยมีพระเทพปริยัติมุนี รองเจ้าคณะภาค 1 วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ แสดงพระธรรมเทศนา มีพระเทพสารเมธี รักษาการเจ้าคณะภาค 8 เจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธ) พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะ จ.มหาสารคาม และพระเถราจารย์ พระสงฆ์สมณศักดิ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ศิษยานุศิษย์ จากทุกภูมิภาคร่วมพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้ พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(มหานิกาย) และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ได้มรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เมื่อเวลา 02.26 น.วันที่ 7 มีนาคม 2562 หลังจากเดินทางเข้ารักษาตัวเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยอาการของโรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ และไตวาย ก่อนที่จะอัญเชิญสรีระจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น มาที่ศาลาการเปรียญวัดกลาง (พระอารามหลวง) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ ทำพิธีขอขมาศพ และอัญเชิญน้ำหลวงสรงศพ และมีพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลตามประเพณีตั้งแต่คืนวันที่ 8 มีนาคมเป็นต้นมา

โดยวันที่ 15 มีนาคม 2562 ครบ 7 วันมรณภาพ คณะสงฆ์ ข้าราชการ ศิษยานุศิษย์ จึงได้พร้อมใจจัดพิธีกุศลสัตตมวารศพ ซึ่งเป็นการบำเพ็ญกุศลตามคติความเชื่อของชาวพุทธ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอาลัย ความกตัญญู ความสามัคคี ของสาธุชน ศิษยานุศิษย์ ที่มีต่อพระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(มหานิกาย) และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยหลังจากนี้กำหนดพิธีสวดอภิธรรมทุกวันพระ และประกอบพิธีสัตตมวารศพ 50 วัน และ 100 วัน ตามลำดับต่อไป

ประวัติพระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) นามเดิมว่านายปราชญ์ ญาณผาด เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2487 ที่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โยมบิดา-มารดา ชื่อนายกอง และนางเหลียม ญาณผาด อุปสมบทเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม บรรพชาที่วัดวิเศษไชยาราม ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ อายุครบ 22 ปี จึงเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2509 ที่วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีพระธรรมวิสุทธาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา พ.ศ. 2523 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 7 ประโยค, พ.ศ. 2526 สำเร็จการศึกษาวิชาสามัญ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การศึกษาพิเศษ สำเร็จพระอภิธรรมตรี-โทสมณศักดิ์, พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระวิเชียรกวี, พ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่พระราชปรีชามุนี, พ.ศ. 2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพปัญญาเมธี

งานปกครอง พ.ศ. 2529 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) จ.กาฬสินธุ์, พ.ศ. 2530 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์, พ.ศ. 2543 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์, พ.ศ. 2548 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) จ.กาฬสินธุ์, พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) มีปฏิปทาที่งดงาม ให้ความเป็นกันเองกับศิษยานุศิษย์ และสาธุชนทุกคนที่ปฏิสันถารกราบไหว้อย่างเท่าเทียมกัน สร้างคุณาประโยชน์ต่อวงการศาสนา การศึกษา อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการเรียนการสอน มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ส่งศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี การปกครองยึดหลักความเป็นกลาง อ่อนโยน อดทน อดกลั้น จึงปกครองคณะสงฆ์ พระเณร ด้วยความเรียบร้อยดีงาม เป็นพระผู้ทรงสมณศักดิ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามกรอบพระธรรมวินัย ได้ชื่อว่าเป็นพระดีศรีกาฬสินธุ์อย่างแท้จริง จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไป พระเทพปัญญาเมธี เริ่มมีอาการอาพาธด้วยโรคเบาหวาน ก่อนที่จะมีอาการของโรคแทรกซ้อน คือความดัน หัวใจ และไตวาย กระทั่งมรณภาพอย่างสงบ เมื่อเวลา 02.26 น.ของวันที่ 7 มี.ค.2562 หลังเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 12 วัน รวมสิริอายุ 74 ปี

แสดงความคิดเห็น