สตรีกาฬสินธุ์ตื่นตัวเลือกตั้งรวมพลังเป็นเครือข่ายเลือกคนดีเป็น ส.ส.

กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสตรี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเป็นเครือข่ายจับตาการเลือกตั้ง และเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง รณรงค์ผู้มีสิทธ์ไปเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ได้คนดี มีความรู้ความสามารถ เข้าไปเป็นผู้แทนในสภา

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วัดใต้โพธิ์ค้ำ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานอบรมพัฒนาศักยภาพ กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมืองกาฬสินธุ์  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้ารับการอบรมจำนวนมาก

นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สตรีมีบทบาทในสำคัญในสังคมไทย มีความรู้ความสามารถ มีสิทธิเท่าเทียมเพศชาย เป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้บริหารต่างๆ ไม่ว่าจะในสังคมไทยและนานาชาติในยุคปัจจุบัน  ซึ่งจะพบว่ามีสตรีเป็นผู้นำ และหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังคมให้การยอมรับ สตรีจึงเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี  ทั้งงานบริหาร การทำงานทั่วไป และบางงานที่ผู้ชายไม่สามารถทำได้ แต่สตรีสามารถทำได้ เช่น งานฝีมือ หรืองานที่อาศัยความประณีต และต้องใช้ทักษะเชิงสูงหลายงาน สตรีเป็นผู้มีความอดทน สุขุม ละเอียดอ่อน พิถีพิถัน ได้รับการยอมรับทุกวงการ ทุกสังคม ทั้งนี้ สังคมไทยในยุคปัจจุบัน ให้เกียรติยกย่องสตรีเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารงาน การปกป้อง การปกครองประเทศ มาทุกยุคทุกสมัย

ด้านนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ความสำคัญของสตรี ที่มีบทบาทต่อสังคมทุกชาติทุกภาษา เพื่อให้สตรีมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทั้งในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ ธุรกิจ ทั้งส่วนตัวและรูปแบบกลุ่ม หรือกองทุนต่างๆ  จึงจำเป็นต้องมีการอบรม ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดทักษะ ประสบการณ์และศักยภาพ สามารถยกระดับแข่งขันในตลาดอาเซียน หรือประชาคมโลก เช่น  เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับกองทุนพัฒนาบาทสตรี ที่เป็นการสร้างงาน งานอาชีพ แก้ไขปัญหาการสร้างงาน เกิดรายได้ เกิดความเข้มแข็ง เกิดความยั่งยืน

ขณะที่นางจงกลนี  เกียรติดำเนินงาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า นอกจากสตรี จะมีบทบาทสำคัญต่อสถาบันครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจแล้ว ทางด้านการเมืองสตรีก็มีบทบาทสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมา พบว่าสตรีหลายท่าน ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้ง เป็นผู้นำองค์กรกรและภาคส่วนต่างๆ ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ พบว่าสตรีมีการตื่นตัวกันมาก ทั้งนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง  ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล ได้ขอความร่วมมือสตรี ทั้งในระดับสถานศึกษา หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และองค์กรต่างๆ  เป็นพลังในการเป็นเครือข่ายจับตาการเลือกตั้ง พร้อมเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และรณรงค์ให้การเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ได้คนดีไปเป็นผู้แทนในสภา โดยพร้อมเพรียงไปเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 ตามที่ กกต.ตั้งเป้าไว้

แสดงความคิดเห็น