เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดความเสี่ยงด้านการผลิต

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่บ้านแดง หมู่ที่ 4 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ประจำปี 2562 เพื่อถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่ตลอดฤดูการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจ ได้นำไปปรับใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของตนเอง โดยมีนายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยส่วนราชการ และเกษตรกรมาร่วมงานกว่า 500 คน ซึ่งภายในงานมีการมอบปัจจัยการผลิต  มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพดเลี่ยงสัตว์ จำนวน 4 ฐานเรียนรู้

นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,184 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ 35,013 ไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 35000 ตัน ซึ่งมีพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นจาก ปี 2562/2561 จำนวน 2.5 เท่า จึงจำเป็นต้องดำเนินการถ่ายทอดความรู้การปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านการผลิตของเกษตรกรอันเกิดจากขาดความรู้และประสบการณ์ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แสดงความคิดเห็น