กาฬสินธุ์ใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง 14 ตันต่อไร่

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคเอกชน บริษัทมิตซูบิชิคอเปอร์เรชั่น  จับมือนำโครงการวิจัยสู่เกษตรกรพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตมันลำปะหลังเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  เผย 14 ตันต่อไร่ ได้ผลดีเกินคาด

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่บริเวณแปลงมันสำปะหลัง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พื้นที่ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์  รศ.จิระพันธ์  ห้วยแสน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เป็นประธานในการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังจากผลการวิจัยสู่เกษตรกรในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์  โดยได้ร่วมกับบริษัทมิตซูบิชิ  คอร์เปอร์เรชั่น  โดยมีผู้บริหารของบริษัท จากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาร่วมกิจกรรม และมอบพันธุ์มันสำปะหลัง  และรางวัลสำหรับเกษตรกรที่จัดการแปลงได้ดีเยี่ยม โดยทีมวิจัยมันสำปะหลัง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีมีผลการวิจัยเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นได้ลงสำรวจแปลงมันสำปะหลัง  อายุ 4 เดือน  ที่มีการวางระบบน้ำหยด  การจัดการแปลงแบบยกร่อง  ซึ่งได้ร่วมกันปล่อยแตนเบียน  เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งสีชมพูที่มักจะระบาดในช่วงหน้าแล้งและอากาศร้อนจัด  และชมการสาธิตระบบเครื่องจักรกลในการจัดการแปลง  และเครื่องปลูกที่ลดต้นทุนการผลิตได้และการจ้างแรงงานคนที่มีค่าแรงค่อนข้างสูง

รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า รายได้หลักของประชากรมาจากการผลิตข้าว ยางพารา อ้อย และมันสำปะหลัง โดยมันสำปะหลังเป็นพืชที่เกษตรกรปลูกมากที่สุดรองจากข้าว พื้นที่ปลูกประมาณ 300,000 ไร่ แต่ผลผลิตเฉลี่ยที่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ประมาณ 3.0 ตันต่อไร่ ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีภารกิจในการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช และมันสำปะหลังเป็นพืชหนึ่งที่มีการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง จนได้เทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ที่เหมาะสม แต่มีการถ่ายทอดสู่เกษตรกรไม่กว้างขวางมากนัก เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ และบุคลากร รูปแบบความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียในการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำประหลังจากผลการวิจัยสู่เกษตรกร จ.กาฬสินธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างรายได้เพิ่มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแปลงอย่างต่อเนื่อง

รศ.จิระพันธ์  กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเรื่อง Transfer of Cassava Production Technology Attained from Research to Farmers in Kalasin Province to Enhance Their Production Efficiency and Income (Phase III) จากบริษัท มิตชูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน  โดยทางทีมวิจัยได้ใช้ 2 พื้นที่เปิดแปลงทดลอง  ทั้งที่วิทยาเขตภูสิงห์ และพื้นที่ อ.นามน  ซึ่งผลผลิตที่ได้มีความใกล้เคียงกัน เฉลี่ย  11 –  14 ตันต่อไร่  และขณะนี้ทางทีมคณะผู้วิจัยยังเปิดกว้างรับเกษตรกรเข้ามาร่วมโครงการอีกจำนวนมากที่สามารถติดต่อมาได้ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  คณะวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

นายสายัญ พันธุ์สมบูรณ์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการดำเนินงานเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง 100 คน ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังอย่างเป็นระบบ  และคาดว่าจะสามารถนำไปปฏิบัติหรือถ่ายทอดสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ได้อย่างน้อย 400 คน ในปีถัดไปเกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้  ไปใช้ในการผลิตมันสำปะหลังในแปลงของตนเอง ทำให้ได้ผลผลิต และรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 40 จากผลผลิตเดิมที่ได้ในแต่ละพื้นที่ และช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของเกษตรกร จากการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการเกิดเครือข่ายการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังของ จ.กาฬสินธุ์มีความยั่งยืน

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธฺุ์

แสดงความคิดเห็น