ผู้ทรงคุณวุฒิ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบออกเยี่ยมร้านค้าให้ปฏิบัติตาม พรบ. 2560

ผู้ทรงคุณวุฒิ  พรบ.ควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัด ร่วม พนักงานเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ออกเยี่ยมประชาสัมพันธ์ แนะนำ ร้านค้าให้ปฏิบัติตาม พรบ. 2560 ก่อนบังคับใช้กฏหมาย

วันนี้ 14 มี.ค.62 นายสุรเดช  สุวรณชาตรี ผู้ทรงคุณด้านกฎหมาย พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดด้านอื่นๆ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ออกตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้กับร้านค้าจำหน่ายบุหรี่ต่างๆ ในเขตเทศบาลนครยะลา ในพื้นที่ อ.ยะหา และอ.บันนังสตา เนื่องจากร้านค้าบางร้าน ยังไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมาย ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หมวด การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาทิ การห้ามขายให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามแบ่งขาย ห้ามโฆษณา /สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ และห้ามวางขายอย่างเปิดเผย เป็นต้น ส่วนที่ 2 คือหมวดการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  กำหนดให้สถานที่สาธารณะ/สถานที่ทำงาน/ยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ และลักษณะและวิธีการติดแสดงเครื่องหมาย ห้ามสูบบุหรี่ เป็นต้น และยังเพิ่มบทลงโทษ ทั้งจำทั้งปรับ ที่หนักกว่าเดิมอีกด้วย

การตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำในครั้งนี้ พบว่า ร้านจำหน่ายบุหรี่ ยังไม่เข้าใจและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อยู่จำนวนมาก เมื่อเจ้าหน้าที่ได้แนะนำ ทางร้านได้ให้ความร่วมมือและรับว่าจะปรับปรุงแก้ไข ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันต่อไป ส่วนการบังคับใช้กฎหมายกับร้านค้า ที่ยังฝ่าฝืน หรือจำหน่ายบุหรี่ที่ผิดกฎหมาย นั้น ทาง ฝ่ายตำรวจ ท้องที่ และเจ้าหน้าที่ สรรสามิตเขตพื้นที่ จะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายต่อไป

นายสุรเดช  สุวรรณชาตรี คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดยะลา กล่าวว่า ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ได้ มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 13 คน ประกอบ อัยการจังหวัด ผู้บังคับการภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการมัธยมจังหวัดยะลา พัฒนาสังคม ประชาสัมพันธ์จังหวัด สรรสามิตจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์ กฎหมาย นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน การคุ้มครองสิทธิ์สตรีหรือสิทธิเด็ก การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัย รวม 6 คน จะทำหน้าที่ในการดำเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมาย ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติด กำหนดแนวทางปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ การลด และเลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการต่างๆ ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามที่รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

สำหรับพื้นที่จังหวัดยะลา นั้น จะมีร้านค้าจำหน่ายบุหรี่ ทั้งในและต่างประเทศ อยู่จำนวนไม่น้อย บางเจ้าจะเป็นการกระทำเป็นขบวนการ ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย โดยที่เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ได้สนใจดำเนินการบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดด้วย

แสดงความคิดเห็น