เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ส่งเสริมเกษตรกรนำเศษวัสดุเหลือใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าการผลิต

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกร นำเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปรับปรุงโครงสร้างของดินและเพิ่มธาตุอาหารในดิน ลด ละ เลิก การเผา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการผลิตและลดต้นทุนการผลิต


สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง จัดงานรณรงค์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อำเภอกระสัง ตามโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน มีนายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรจำนวนมาก มาร่วมงาน ที่ลานอเนกประสงค์บ้านปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรนำเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้ ไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปรับปรุงโครงสร้างของดินและเพิ่มธาตุอาหารในดิน ตระหนักถึงเห็นความสำคัญของเศษวัสดุทางการเกษตร และลด ละ เลิก การเผา เศษวัสดุ ทางการเกษตร นำมาเพิ่มมูลค่าทางการผลิตและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
โดยเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุทางการเกษตร นอกจากจะสาธิตการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณ 400 ตันแล้ว ยังจัดกิจกรรมวิชาการ ทั้งการตรวจวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตสารชีวภัณฑ์ และการตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ สำหรับศึกษาและใช้เป็นข้อมูลในการประกอบอาชีพด้วย


นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เป็นการเพิ่มธาตุอาหารแก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการปรับปรุงดินให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ และเป็นดินที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมแก่การผลิตทางการเกษตรด้วย โดยเกษตรกรดำเนินการไถกลบ ตอซังข้าว ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชปุ๋ยสดไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เป็นวิธีการที่เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เป็นระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีคณะกรรมการกลุ่ม และบริหารงานโดยเกษตรกร ซึ่งจะช่วย ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
ด้าน นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บริหารจัดการโดยเกษตรกร ตลอดจนเป็นการลดการเผาพื้นที่การเกษตรและเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ถือเป็นการเริ่มต้นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ที่ผลิตอาหารปลอดภัยและเป็นความต้องการของตลาด

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น