ยโสธรจัดกิจกรรมเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนแก้ปัญหายาเสพติด

           จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนในการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อระดมพลังเครือข่ายเด็ก เยาวชนและภาคีสมาชิกในการดำเนินงานเพื่อการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

             ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนในการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 นี้ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อระดมพลังเครือข่ายเด็ก เยาวชนและภาคีสมาชิกในการดำเนินงานเพื่อป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและสามารถมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือกใหม่

                 นางวาสนา  ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและเหมาะสมการสร้างองค์ความรู้เรื่องโทษภัยอันตรายของยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน รวมทั้งการฟื้นฟูผู้ป่วยจากสารเสพติดให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเฉพาะการใช้กระบวนการประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่งคงปลอดภัยยาเสพติด ตลอดจนการประสานความร่วมมือในระดับอาเซียน เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติดและสารตั้งต้นยาเสพติดทุกประเภท เพื่อสร้างชุมชนสังคมที่มีคุณภาพด้วยกัน ซึ่งปัญหายาเสพติดนับเป็นวิกฤติสำคัญที่ได้ส่งผลสืบเนื่องให้เกิดปัญหาสังคมนานัปการ บั่นทอนคุณภาพชีวิตและความสงบร่มเย็นของผู้คนในสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทรัพยากรบุคคลของประเทศจำนวนไม่น้อยยังมีส่วนเกี่ยวพันและได้รับผลกระทบจากยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่ถือเป็นกำลังสำคัญของชาติ ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในเยาวชนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายหลังการประกาศสงครามยาเสพติดของรัฐบาล หากแต่สถานการณ์ปัจจุบันพบว่ายังคงมีเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพประชากรและการพัฒนาประเทศอันหมายถึงการบั่นทอนความเจริญ ความผาสุกและความมั่นคงของชาติอย่างมหาศาลในอนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมพลังแผ่นดินจากทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ผนึกกำลังโดยเฉพาะพลังของเยาวชนในสถานศึกษาที่จะเป็นกำลังของชาติ

                    เด็กและเยาวชนจึงเป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวเอง สร้างการยอมรับมีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าทำสิ่งท้าทาย นอกจากนี้นักค้ายาเสพติดต่างมองเยาวชนส่วนใหญ่มีเงินจึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้นจะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ

                                                       0000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย    สุณีศรี  รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น