กอ.รมน.ลงพื้นที่ชายแดนกำชับเข้มยาเสพติดแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัด พลโทกิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. และคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงาน ตามนโยบายผู้บังคับบัญชาและรัฐบาล พร้อมรัลฟังผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ขึ้นตรงต่อ กอ.รมน. พร้อมกับได้มอบแนวทาง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการ  จัดระเบียบสังคม แก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มุ่งเน้นให้เห็นผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ สามารถนำนโยบายของผู้บังคับบัญชาไปสู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน ยิ่งขึ้นต่อไป

จากนั้นเยี่ยมชมจุดจอดเรือบริเวณริมแม่น้ำโขง บ้านท่าอินทร์แปลง ต. โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ  และจุดผ่านแดนบริเวณด่านศุลกากรบึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตรวจดูการรักษาความมั่นคงชายแดน การจัดระเบียบสังคม, การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อป้องกันการกระทำสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ  เช่น การลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด สินค้าหนีภาษี เป็นต้น ..

 

 

ภาพ/ข่าว..มงคล เสียงใส จ.บึงกาฬ

แสดงความคิดเห็น