วิทยาลัยนครราชสีมา พร้อมก้าวสู้มหาวิทยาลัย อย่างเป็นทางการในปี 63 ชูยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่สากล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ,ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารวิชาการ อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ,ว่าที่ ร.ต.ทินกฤต ชัยสุวรรณ ที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ ,ดร.คงศักดิ์ บุญยประนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ,ดร.พหล แสนสมชัย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พบปะสื่อมวลชน พร้อมทั้ง ผนึกกำลังชูยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาพร้อมก้าวสู้มหาวิทยาลัยในปี 2563

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา เปิดเผยว่า วิทยาลัยนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี มี 15 สาขา 7 คณะวิชา ประกอบด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะการแพทย์แผนจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ คณะบริหารธุรกิจ คณะสารสนเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ในส่วนหลักสูตรปริญญาโท มี 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยทางวิทยาลัยจะมีการพัฒนาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ มีโครงการจะสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น เพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษามีความสะดวกสบายมากขึ้น สามารถที่จะจัดสาขาวิชาต่างๆเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคณะแพทย์แผนไทย ,สาขาวิชากายภาพบำบัด และในขณะเดียวกันทางวิทยาลัยนครราสีมา ได้เปิดระดับปริญญาเอก ในการพัฒนาจัดระบบการศึกษาเป็นองค์ความรู้ระดับสูง สาขาวิชาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาแผนการศึกษา ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพ จะต้องผ่านการรับลองหลักสูตร มาตรฐานจัดการเรียนการสอนจากคุรุสภา ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่


นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะเปิดนิติศาสตร์มหาบัณฑิตซึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ยังขาดสาขาวิชานี้ โดยเป็นสาขาที่มีความสำคัญ ให้คณะนิติศาสตร์และบุคคลที่จบนิติศาสตร์บัณฑิต ต้องการเรียนต่อ ในระดับปริญญาโทสามารถเข้าศึกษาต่อที่จังหวัดนครราชสีมาได้ ซึ่งจะมุ่งเน้น ด้านคุณภาพ และให้เป็นที่ยอมรับจากบุคคลต่างๆ โดยจะเน้นความอบอุ่นเหมือนเรียนอยู่ที่บ้าน คณะอาจารย์เปรียบเหมือนพี่น้อง เป็นพ่อเป็นแม่ ในการที่จะดูแลลูกหลานให้เกิดความอบอุ่น รวมไปถึงการถ่ายทอดวิชาความรู้ โดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่ ที่เข้าถึงเด็ก เข้าถึงผู้เรียน เนื่องจากการเรียนการสอนเปลี่ยนไป อาจารย์ต้องมีการปรับตัว วิทยาลัยนครราชสีมา ตระหนักว่าการเรียนการสอนต้องมีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมทั้งยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน


นอกจากนี้ดร.คงศักดิ์ บุญยประนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562 จะมีการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 “ สังคมผู้สูงวัย : โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา ”โดยจะมีการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างสูงสุด.

 

นันทวัฒน์. อุ่มพิมาย. นครราชสีมา. ภาพ/ข่าว

แสดงความคิดเห็น