กศน.นำนักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมบำเพ็ญตนมีจิตอาสาพัฒนาชุมชนเผ่าย้อ

มุกดาหาร-สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นำนักศึกษาจำนวน 150 คน เรียนรู้วัฒนธรรมบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของเผ่าย้อ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สำนักสงฆ์ธรรมมาสน์ บ้านโพนสวาง ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายเพียร แสวงบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) อำเภอเมืองมุกดาหาร ดร.พรพิมล โตสัจจะ หัวหน้า กศน.ตำบลดงเย็น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงเย็น นักศึกษา กศน. และชาวบ้านบ้านโพนสวาง ร่วมงานโดยมีนาย อุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงเย็น ประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน


นายเพียร แสวงบุญ ผอ. กศน. อำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ในวันนี้ กศน. อำเภอเมืองมุกดาหาร ได้นำนักศึกษาจำนวน 150 คน ร่วมกับชุมชนชาวบ้านในตำบลดงเย็น เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมให้นักศึกษามีจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เดิมทีกิจกรรมเน้นจัดที่ชุมชนอย่างน้อยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน และได้เรียนรู้ความเป็นไปเป็นมา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มาในครั้งนี้ กศน. ตำบลดงเย็น และตำบลใกล้เคียง เพื่อจัดกิจกรรมได้เชิญวิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนเผ่าย้อ และส่วนหนึ่งได้บำเพ็ญตนเป็นจิตอาสามีการเรียนรู้เรื่อง การทำความสะอาดชุมชน เรื่องของการจัดการขยะในชุมชน การเข้าวัดทำบุญ จิตอาสาทาสีรั้ววัดต่าง ๆ กิจกรรมนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสัตถูประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ของเผ่าย้อ ให้จิตอาสาได้ระหนักถึงความช่วยเหลือ และได้ดูแลชุมชนต่อไป..


ดร.พรพิมล โตสัจจะ หัวหน้า กศน.ตำบลดงเย็น เปิดเผยว่า ได้นำนักศึกษาในตำบลดงเย็น และตำบลใกล้เคียง 7 ตำบล ได้มาเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเผ่าย้อ ซึ่งเป็นอีกผ่าหนึ่งในจำวน7 เผ่าของจังหวัดมุกดาหาร และเพื่อให้นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้รู้ถึงประเพณีวัฒนธรรม การประกอบพิธีกรรม การทำบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวเผ่าย้อ
สำหรับโครงการเรียนรู้วัฒนธรรม บำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนสถานในชุมชน เสริมสร้างปลูกฝังตระหนักรู้ถึงการมีจิตสาหรือจิตสาธารณะ สำหรับการศึกษานอกระบบ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาในพื้นที่ได้แสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการเรียนรู้วัฒนธรรม การบริการชุมชน และการทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมแนวความคิด และนโยบายดังกล่าว กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร จึงจัดทำโครงการเรียนรู้วัฒนธรรม บำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนขึ้น…


******************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น