กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง

มุกดาหาร – กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นสร้าง ทุกเสียง คือ พลัง เพื่อร่วมเลือกตั้งท้องถิ่น
วันที่ 26 ก.พ. 2562 ที่ห้องสร้อยสุวรรณา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร (จัน-หะ-วอน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562


นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ นำไปขยายผลสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของตนเอง เห็นถึงความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ ให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกตั้งอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในภาพรวม รวมทั้งเพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนได้ช่วยรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์ และสนับสนุนให้ประชาชนมีความสำนึกรักบ้านเกิด และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นและการเลือกตั้งที่โปร่งใสต่อไป


การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยสื่อมวลชนทั้ง วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโซเชียลมีเดีย เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อป.มช.) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 33 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก นายอนุทิน สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่พลเมืองของประชาชนไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
ด้านนายอนุทิน สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นมีชาวบ้านให้วามสนใจเตรียมตัว หลังจากเลือกตั้ง ส.ส.ไปแล้ว คาดว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น หลังจากที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ในครั้งนี้แล้วก็น่าจะช่วงกลางปีน่าจะมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ต้องดูรัฐบาลชุดนี้อีกครั้งหนึ่งจะเป็นห้วงไหน เวลาไหน หลังจากนั้นก็จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น ต้องเตรียมการไว้หลังจากประชาชนให้ความสนใจการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องในหมู่บ้าน ตำบล จังหวัด การที่เราจะมองเห็นผู้แทนในท้องถิ่นสามารถจะแก้ปัญหาในท้องถิ่นที่กฏหมายกำหนดไว้


นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นทราบว่าผ่าน สนช. มาแล้วรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษารอการบังคับใช้ ในส่วนของระเบียบต่าง ๆ ที่ตามมาของ กกต.ได้เตรียมไว้เรื่องการรับสมัคร การจัดเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง การบริหารต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงของผู้สมัครเดิม ในเรื่องการเสียภาษีแต่รอบนี้ตัดเรื่องเสียภาษีออกไปแล้วไม่ได้กำหนด หลักใหญ่เป็นเหมือนเดิม และอีกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือ เดิม ผอ.กกต.ท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทำหน้าที่ คราวนี้ก็มีเหมือนเดิม แต่มีข้อแม้หากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ทาง กกต.ก็จะแต่งตั้งข้าราชการอื่นปฎิบัติหน้าที่แทน กระบวนการในการประกาศผลการเลือกตั้งของท้องถิ่น หากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วไม่มีเรื่อง ร้องคัดค้าน และเรื่องการทุจริตเกิดขึ้นในท้องถิ่น กกต.ก็จะประกาศผลรับรองการเลือกตั้งท้องถิ่นภายใน 30 วัน ถ้ามีเรื่องร้องเรียน กกต.จะประกาศภายใน 60 วัน
ทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่เตรียมความพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น ในขณะนี้ทุกท่านที่ทำหน้าที่เป็นนายก สมาชิกสภาท้องถิ่น อยู่ด้วยอำนาจของ คสช. ที่ได้รักษาการณ์ไว้ ตอนนี้ท้องถิ่นทั่วประเทศครบวาระแล้ว ประมาณ 3 เดือนจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นต่อไป นายอนุทิน กล่าว..


******************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น