หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรออกคลินิกเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ออกหน่วยให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร แก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 25 กุมภทพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 ที่จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ที่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกหน่วยให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร แก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์โรคสัตว์น้ำและการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี  และฝึกอบรมความรู้การเกษตร ทั้งด้านพืช สัตว์ประมง ดินและน้ำเกษตรกร สามารถเข้ามารับบริการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ความรู้ก่อนและหลังจากทำการเกษตร

นายสุพจน์ ศรีอ่อน เกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การมอบแหนแดง / สารชีวภัณฑ์ / ปลาน้ำจืด / และมอบเอกสารที่ดินทำกินในเขต สปก(สปก4-01) ให้กับเกษตรกร การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 15 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว คลินิกยางพารา คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกอารักขาพืช คลินิกสุขภาพ และคลินิกอื่นๆ  มีการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  การฝึกอาชีพ การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด เพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน  มีการจำหน่ายผลผลิตลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่มีความปลอดภัย  มีคุณภาพดีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม Young  Smart  Farmer เพื่อเพิ่มรายได้ และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดี เด่น ดัง ของอำเภอให้ได้ทราบทั่วกัน การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้  มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้าร่วมรับบริการกว่า 500 คน ..

 

มงคล เสียงใส/บึงกาฬ   รายงาน

แสดงความคิดเห็น