ไทย-ลาวทำบุญตักบาตรที่วัดโพธิ์ชัยและพระธาตุกลางน้ำ

                        ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน

ไทย-ลาว ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 69 รูป และเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง วัดที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย เนื่องวันมาฆบูชา ในขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นำพุทธศาสนิกชนไทย-ลาว ตักบาตรริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่พระธาตุกลางน้ำ จุดลอยอังคารเถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ

                        เมื่อเวลา 07.09 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ซึ่งเป็นที่สักการะของประชาชนสองฝั่งโขง นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาว ไหว้พระรับศีล ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 69 รูป และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องวันมาฆบูชา มีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

                        ในขณะที่บริเวณลานวัฒนธรรม ริมฝั่งแม่น้ำโขง ชุมชนวัดธาตุ ที่พระธาตุกลางน้ำหรือพระธาตุหล้าหนอง จุดลอยอังคารเถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นำพุทธศาสนิกชนไทย-ลาว ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป และในช่วงค่ำจะมีพิธีเวียนเทียนและห่มองค์พระธาตุกลางน้ำ

                  สำหรับวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันนี้เป็นวันที่มีการประชุมครั้งใหญ่ หรือที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต อันมีความมหัศจรรย์ 4 ประการ ในครั้งพุทธกาล กล่าวคือ ภิกษุจำนวน 1,250 องค์มาจากที่ต่าง ๆ กันเพื่อสักการะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์ เมืองมคธ แต่ละองค์ก็เดินทางมาเอง โดยมิได้มีการนัดหมายกันล่วงหน้าแต่ประการใด , พระภิกษุทั้งหมด ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆ องค์ , พระภิกษุเหล่านั้น ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสิ้น และในวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ วันมาฆบูชายังเป็นวันที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งมีใจความ อันเป็นหลัก ของพระพุทธศาสนา กล่าวคือ ทำแต่ความดี ไม่ทำความชั่วและ ทำจิตให้บริสุทธิ์.

………………………………

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น