กาฬสินธุ์โชว์ผลงานนักเรียนสร้างสรรค์ปัญญาสู่สากล

โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จัดงานวิชาการสร้งสรรค์ปัญญา พัฒนาสู่สากล แสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ยกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ โดดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ ควบคู่ทักษะอาชีพที่หลากหลาย

ที่โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวิชาการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสู่สากล (Academic Day shaping The Future) โดยมีบาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมงาน โดยมีการจัดนิทรรศการ แสดงทักษะความสามารถ และนำเสนอผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนจำนวนมาก

บาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ได้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม แสวงหา วิเคราะห์ จัดการความรู้ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้คิดเอง ปฏิบัติเองและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยครูจะเป็นผู้วางแผนร่วมกับผู้เรียน จนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้

บาทหลวงวีระพงค์กล่าวอีกว่า เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว คณะครู นักเรียน ทุกช่วงชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรอบปีการศึกษา 2561 จึงได้จัดงานวิชาการ สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสู่สากล (Academic Day shaping The Future) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก พร้อมยอมรับและชื่นชมผลงานของผู้อื่น ที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และประสบการณ์ชีวิตได้เป็นอย่างดี

ด้าน ดร.เพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานวิชาการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสู่สากล ที่คณะครู นักเรียน ที่โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์จัดขึ้น  แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในด้านการจัดการเรียนการสอน ที่เกิดจากเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เกิดจากการฝึกฝนตนเองให้รู้จักกระบวนการเรียนรู้ การจัดการกระบวนการคิด การทำงานเป็นกลุ่ม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น

ดร.เพิ่มพูนกล่าวอีกว่า นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำมาสู่การเกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว ยังสร้างแรงจูงใจ เกิดการกระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียน เห็นความสำคัญของการเรียนการสอน การทำงานเป็นกลุ่ม มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ จากการจัดงานวิชาการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสู่สากล ประจำปี 2561 ของโรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์  จึงถือเป็นความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเอกชน โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น จีน อังกฤษ รวมทั้งผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้อาชีพต่างๆ สามารถการันตีคุณภาพการเรียนการสอน และเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ถือเป็นการสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพ และพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมที่จะก้าวสู่สากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวิชาการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสู่สากล (Academic Day shaping The Future) โดยมีบาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมงาน โดยมีการจัดนิทรรศการ แสดงทักษะความสามารถ และนำเสนอผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนจำนวนมาก ที่โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น