ยโสธร-เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 (สพป.)จัดการประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศักยภาพของบุคคลากร      

            วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต เป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศักยภาพของบุคลากรในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ด้วยระบบเครือข่ายความร่วมมือ ณ โรงแรมเจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ อ.เมือง จ.ยโสธร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา จำนวน คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 16 คน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิทศการศึกษา จำนวน คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 13 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน คน รวมทั้งสิ้น 42 คน เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติการนำนโยบายสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา คณะ ก.ต.ป.น. คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต เพื่อที่จะสามารถทำหน้าที่ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

                                                         00000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี     รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น