หนองคาย-สระมุจลินท์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เตรียมนำเข้าพิธีบรมราชาภิเษก

สระมุจลินท์ หรือ สระพญานาค บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดหนองคาย เตรียมนำเข้าพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

                สถานที่แห่งนี้เรียกว่า สระมุจลินท์ หรือ สระพญานาค อยู่ภายในวัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย ในหนังสือใบลาน ที่เขียนเป็นภาษา มคธ เรียกชื่อว่า “สระมังคละน้ำเที่ยงหมัน” เมื่อครั้งสถาปนาพระธาตุบังพวนไว้ที่ภูลวงแห่งนี้ แล้วได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรจุไว้ในองค์พระธาตุ

                พระภิกษุที่ดูแลองค์พระธาตุนามว่า พระมหาเทพหลวง และพระมหาเทพพล ได้สังเกตเห็นน้ำพวยพุ่งออกมาเป็นสายตลอดเวลาจากปากปล่องภูพญานาคที่เฝ้ารักษาองค์พระธาตุบังพวน จึงได้ชักชวนญาติโยมขุดสระรองรับน้ำเอาไว้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าวิชุลราช (พ.ศ.2043-2063) กษัตริย์ล้านช้างได้เสด็จมานมัสการองค์พระธาตุ โปรดให้มีการปรับปรุงตกแต่งสระน้ำแห่งนี้ และนิมนต์พระคุณเจ้าจัดทำพิธีมหาพุทธาภิเษก ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปใช้ในพิธีสำคัญในราชสำนักล้านช้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

                ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสมัยต่อมา โดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระไชยเชษฐา (พ.ศ.2093-2115) กษัตริย์ล้านช้างโบราณ โปรดเกล้าให้สร้างพระพุทธรูปนาคปรก 9 เศียร ไว้ในบริเวณใกล้เคียงด้วย

                น้ำจากสระมุจลินท์แห่งนี้ เคยถูกนำเข้าพิธีสรงมูรธราชาภิเษก พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และพิธีสำคัญในรัชกาลต่าง ๆ เป็นประจำ.

…………………

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น