ยโสธร-นำนักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตรสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

           จังหวัดยโสธรนำนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายพุทธบุตรเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับนักเรียนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขทุกประเภท

          ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าสารธรรม บ้านดงบัง ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายอดุลย์  กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพุทธบุตร  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ได้จัดขึ้น ซึ่งได้นำนักเรียนชาย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรและอำเภอค้อวัง รวม 24 โรงเรียน จำนวน 232  คน เข้าค่ายอบรมตามโครงการพุทธบุตร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  4-6  กุมภาพันธ์  2562  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับนักเรียนไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขทุกประเภทเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและตั้งใจจริงที่จะเป็นเยาวชนคนดี คนเก่งตามแนวทางของพุทธบุตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับนักเรียน ไม่ให้เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิดให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแกนนำในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนรุ่นน้องต่อไป

                        นายอดุลย์  กองทอง กล่าวว่า รัฐบาลได้ตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดจึงได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จประกอบกับรัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนและวาระแห่งชาติ ปัจจุบันยาเสพติดส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและค่านิยมต่อเด็กและเยาวชนมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สถานศึกษาต้องเป็นแกนนำในการรณรงค์แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดสิ่งเสพติดและปลอดอบายมุขทุกประเภท จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนเป็นผู้นำ วางระบบการดูแลความปลอดภัยนักเรียนและนักศึกษา จัดตั้งเครือข่ายที่เข้มแข็ง การให้ความรู้และสื่อสารกับผู้ปกครอง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ วิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่ เพื่อลดช่องว่างเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ต่อไป

                                                       000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย    สุณีศรี   / ยโสธร

แสดงความคิดเห็น