กาฬสินธุ์เสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนองค์กรชุมชน

คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข็มแข็งขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์  ภายใต้โครงการ “คนกาฬสินธุ์ สร้างสรรค์ สังคมสวัสดิการสร้างสุข”

                เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 28 มกราคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือการเสริมสร้างความเข็มแข็งขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์  และสร้างระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความเข้าใจถึงการขับเคลื่อนงานภายใต้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกรอบเกณฑ์ในการสนับสนุน โดยมีเป้าหมายพื้นที่ตำบลเป็นตัวตั้งในการจัดการตนเอง โดยมีนายประยงค์โมคภา รองนายอบจ.กาฬสินธุ์ นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ นายประสพ คนซื่อ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด จ.กาฬสินธุ์ คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชน จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วม

นายประสพ คนซื่อ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการขับเคลื่อนงานในการส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชน ภายใต้ “คนกาฬสินธุ์ สร้างสรรค์ สังคมสวัสดิการสร้างสุข” โดยการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2543 – 2561 ปัจจุบันมีผลดำเนินการคือการจดแจ้งตั้งสภาองค์กรชุมชน ตาม พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนตำบล พ.ศ.2551 ปัจจุบันมีจำนวน 138 ตำบล จาก 150 ตำบล มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจำนวน 128 กองทุน โดยมีจำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วม 1,133 หมู่บ้าน มีจำนวนสมาชิก 164,344 คน มีเงินกองทุนสวัสดิการ 334,287,315 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยผ่านโครงการบ้านพอเพียงชนบทตั้งแต่ปี 2560-2562 จำนวน 18 ตำบล 428 ครัวเรือน และในโครงการบ้านมั่งคงเมืองจำนวน 3 เมือง 30 ชุมชน 1,209 ครัวเรือน

นายประสพ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ปัจจุบันขบวนองค์กรชุมชน จ.กาฬสินธุ์ได้มีการดำเนินการเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากทางสภาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ((องค์การมหาชน) และได้รับอนุมัติโครงการต่างๆในปี 2562 จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนองค์กรชุมชนตำบล 2.โครงการทำแผนพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชน 3. โครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 4.โครงการขอรับการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน และ 5.โครงการขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชน จ.กาฬสินธุ์ รวมทั้งหมด 16,235,617 บาท ดังนั้นเพื่อให้เกิดการดำเนินงานภายใต้ระบบการบริหารจัดการอย่างธรรมาภิบาล และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในทางสาธารณะ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายผู้รับผลประโยชน์จากการสนับสนุนโครงการ รวมทั้งในส่วนของภาคี หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทางคณะทำงานจึงได้จัดเวทีบันทึกความร่วมมือของโครงการต่างๆขึ้น เพื่อให้คนกาฬสินธุ์ ฮักแพงแบ่งปัน

ภาพ/ข่าว – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น