มุกดาหาร-ฝึกอบรมหลักสูตร เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

มุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ในการปรับเปลี่ยนบุคลิกใหม่ให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม


วันที่ 28 มกราคม 2562 นาย สันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารที่ 1 อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้ฝึกอบรมหลักสูตร เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดโดยมี นายศักดิ์สิทธ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงไม่ให้เอื้อต่อเยาวชนนอกสถานศึกษาในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สร้างระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนบุคลิกใหม่ให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ชุมชน รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้


นาย สันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหารกล่าวอีกว่า ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายเป็นเยาวชนหรือนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะถูกชักจูงไปได้ง่าย จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 100 คน อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ในวันที่ 28 – 30 มกราคม 2562 นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมดังกล่าว ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีโอกาสเข้ามาเป็นแนวร่วม เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) เพื่อช่วยเหลืองานฝ่ายปกครอง และเจ้าที่อื่นๆ ในการบริการสังคม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต ต่อไป


***************************************
อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น