ยโสธร-เปิดงานตำนานข้าวอินทรีย์วิถีกุดชุมบุญกุ้มข้าวใหญ่

           อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เปิดงานตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่ เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทยและสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ให้อยู่คู่กับสังคมเกษตรกรรมของชาวอีสาน พร้อมกับได้ร่วมใจกันนำรวงข้าวกว่า 1,700,000 รวง ไปถักทอเรียงร้อยสร้างเป็นปราสาทรวงข้าวที่สวยงามเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของและการสู่ขวัญข้าวบูชาพระแม่โพสพ 

          ที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่ ของอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีนายจารุวัตร  ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกว่า 1,000 คน ให้การต้อนรับ ซึ่งอำเภอกุดชุมเป็นดินแดนแห่งข้าวอินทรีย์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธร เริ่มมีการขับเคลื่อนการปลูกข้าวอินทรีย์ รวมถึงพืชพนธุ์สมุนไพรอื่น เมื่อปี 2526 ในพื้นที่ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม ซึ่งนำไปสู่การขยายผลในวงกว้าง รัฐบาลเองก็ตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาวะ การบริโภคอาหารปลอดภัย กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อนการเกษตรอินทรีย์ทุกรูปแบบและจังหวัดยโสธรก็ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดว่า ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน การจัดงานตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่ จึงได้นำเอาบริบทดังกล่าวมาจัดรูปกิจกรรมโดยมีความสอดคล้องยึดโยงกันกับงานบุญเดือนยี่ของชาวอีสาน คือบุญคูณลาน หรือบุญกุ่มข้าวใหญ่ อันเป็นการแสดงออกถึงการเคารพสักการะต่อพระแม่โพสพ เทพารักษ์ ที่ปกปักษ์รักษาข้าวที่หล่อเลี้ยงมนุษย์มาอย่างยาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทย สร้างความสมัครสมานสามัคคีของทุกภาคส่วน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและร่วมสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ให้อยู่คู่กับสังคมเกษตรกรรมของชาวอีสานโดยภายในงานได้มีการนำรวงข้าวกว่า 1,700,000 รวง มาถักทอเรียงร้อยสร้างเป็นปราสาทรวงข้าวที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน พร้อมขบวนรำเซิ้ง จาก ตำบลและ 1 เทศบาล รวมจำนวน 10 ขบวน นางรำกว่า 400 คน ร่วมกันรำเซิ้งเพื่อเฉลิมฉลองปราสาทรวงข้าวและร่วมกันฟ้อนลำเพลินในชุด ลำเพลินเชิญเที่ยวกุดชุม และในปีนี้ได้มีขบวนกองเกวียนแสดงตำนานวิถีข้าวอินทรีย์อีก 10 ขบวน ซึ่งก็เป็นที่สนใจของผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการแข่งขันตามวิถีชีวิตของชาวอีสานอีกมากมาย เช่น การตำข้าวด้วยครกไม้แบบโบราณ การแข่งขันหุงข้าวด้วยหม้อดิน การแข่งขันตีข้าว หรือการนวดข้าว และการแข่งขันบีบข้าวปุ้นแบบโบราณและการแข่งขันสะนูว่าว

                        สำหรับประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เป็นงานบุญเดือนยี่ของชาวอีสานที่แสดงถึงวิถีชีวิตการทำนา การตระหนักถึงบุญคุณข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังบอกถึงการเป็นผู้ใจบุญในการร่วมบริจาคข้าวเปลือก ตลอดจนการรวมพลังของความศรัทธาในความดีงามและช่วยเหลือสนับสนุนการจัดงานอย่างแข็งขันของทุกภาคส่วน และในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ และเป็นแห่งเดียวของจังหวัดยโสธรที่ อำเภอกุดชุม ได้สร้างปราสาทรวงข้าวขึ้นมา เนื่องจากมีแนวคิดจากพื้นที่ของอำเภอกุดชุม ส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าวอินทรีย์จำนวนมาก จึงหยิบยกปราสาทรวงข้าวขึ้นมาในเชิงศิลปะผสมผสานกับความเชื่อโดยนำรวงข้าวมาถักทอร้อยเรียงให้เกิดเป็นรูปปราสาทรวงข้าวเพื่อแสดงถึงความศรัทธา ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากในการเข้าร่วมชม โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19-20 มกราคม 2562นี้

แสดงความคิดเห็น