สถานศึกษาเอกชนจัดโครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

สถาบัน I AM GENIUS ขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนเอกปัญญา และโรงเรียนเครือข่ายจัดการแข่งขันทักษะการคำนวณ โครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ (จินตคณิต) เพื่อกระตุ้นความตื่นตัวในการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนมีความรักในวิชาคณิตศาสตร์

                ที่บริเวณอาคารปัญญาวัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.รัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกปัญญา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาศึกษาเอกชน ครู คณะกรรมการ และผู้ปกครองร่วมกันมอบรางวัลการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ (จินตคณิต) และเยี่ยมชมงานเปิดบ้านวิชาการเอกปัญญา

                ดร.รัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกปัญญา กล่าวว่า ตามที่สถาบัน I AM GENIUS ขอนแก่นได้ร่วมกับโรงเรียนเอกปัญญา และโรงเรียนเครือข่ายจัดการแข่งขันทักษะการคำนวณ โครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ (จินตคณิต) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นความตื่นตัวในการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนมีความรักในวิชาคณิตศาสตร์ เป็นเวทีในการแสดงความสามารถของกระบวนการคิดคำนวณ และใหเกิดการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เสริมในการเรียนทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 9 แห่ง ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าแข่งขันจำนวน 500 คน แบ่งเป็นระดับชั้นคือ ชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ผลการสอบแข่งขันของมีนักเรียนตามเกณฑ์การตัดสิน โดยประเมินจากคะแนนและเวลาในการทำข้อสอบ ประกอบด้วยมีผลการสอบ 95-100 เปอร์เซ็นต์ ได้รับโล่รางวัลจำนวน 7 คน ผลการสอบ 90-94 เปอร์เซ็นต์ 11 คน ผลการสอบ 85-89 เปอร์เซ็นต์ 29 คน ผลการสอบ 75-84 เปอร์เซ็นต์ 38 คน และผลการสอบ 70-74 เปอร์เซ็นต์ 35 คน

                อย่างไรก็ตามเด็กนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันในครั้งนี้จะได้กลับไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาสากลที่เราต้องใช้จนเข้าถึงระดับมหาวิทยาลัย และเป็นวิชาที่สำคัญที่ใช้ในชีวิตปะจำวันให้มีเหตุผลและนำความรู้ความสามารถที่มีไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น