ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จัดงานวันครู ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติครู

                        เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน นำคณะครูอาจารย์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 63 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคล ก่อนเป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2562 ที่ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการศึกษาในจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

                        กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครู โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2500  ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู”  มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ ที่เรียกว่า “คุรุสภา” เป็นหน่วยงานที่จัดงานวันครูขึ้นครั้งแรกในส่วนกลาง ซึ่งการจัดงานวันครู ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 62 ครั้ง

                        สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562ในปีนี้ คุรุสภา ได้กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้นำหลักในการจัดงาน โดยประสานแนวทางการจัดงานวันครูไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัด ร่วมกันจัดงานวันครูทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดทั้งยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ครู โดยจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา การแสดงมุทิตาจิตแก่ครูอาวุโส การรำลึกถึงพระคุณครู การร่วมกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อปลูกจิตสำนึก และยืนยันในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ รวมถึงการมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและผู้สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา จากทุกภาคส่วน ทั้งนี้การจัดงานยังได้ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสืบต่อไป.

แสดงความคิดเห็น