พ่อเมืองสุรินทร์ เดินหน้าประเดิมโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้โอวาทและแนวความคิดน้องๆนักเรียน ตามโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง เน้นย้ำให้เติบโตเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพของชาติต่อไปในอนาคต

            วันนี้ (15 ม.ค.62)  เวลา 07.40 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหารภาคการศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกพบปะเยี่ยมเยือนและให้โอวาท ตามโครงการ ” พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562  ณ โรงเรียนสิรินธร อ.เมืองสุรินทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกของการดำเนินการโครงการฯ ตั้งแต่เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ได้มีโอกาสพบปะและมอบแนวนโยบายการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพงานบริหารการศึกษา และพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งด้านเชาว์ปัญหาและเชาว์อารมณ์ (IQ EQ) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน แนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู อาจารย์  โดยได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารและครู  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน  มอบหมวกกันน็อค มอบอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของให้แก่ทางโรงเรียน

            ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ยังได้ฝากความห่วงใยไปยังนักเรียนทุกคนๆว่า ขอให้ทุกคนเติบโตขึ้นอย่างปลอดภัย มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพ มีความประพฤติที่เรียบร้อย และขอให้ทุกคนน้อมนำศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้นำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมพลังความสามัคคีในการทำความดีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ผ่านโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตลอดจนช่วยกันพัฒนาสถาบัน จังหวัด และประเทศชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป และที่สำคัญโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไร ก็แล้วแต่ความฝัน แต่ขอให้เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น