ยโสธร-ธกส.สนับสนุนสร้างฝายชะลอน้ำแก้ภัยแล้ง

           ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขายโสธร ให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการสร้างฝายมีชีวิต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยแล้งและอุทกภัยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินและชะลอการไหลของน้ำรวมทั้งเป็นการกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

           นายประยงค์  มุ่งยุทธกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการจัดสร้างฝายชะลอน้ำชุมชนโคกนาโก โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจังหวัดยโสธร หรือ ธ.ก.ส. ได้จัดทำโครงการฝายชะลอน้ำให้แก่ชุมชน เพื่อป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นชุมชนที่มีความพร้อมและสมัครใจและมีความสามารถในการจัดทำโครงการเพื่ออนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า โดยธนาคารสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติที่ ธ.ก.ส.จึดตั้งขึ้นมาโดยจัดสรรเงินทุนจากผลประกอบการของ ธ.ก.ส.เข้ากองทุนเป็นประจำทุกปี

                        โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ปี 2561 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างฝายชะลอน้ำขนาดกลาง จำนวน 1 ฝาย งบประมาณ 155,000 บาท และกำหนดในการสร้างฝายชะลอน้ำที่บริเวณลำห้วยทรพี บ้านโคกนาโก หมู่ 12 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นการสร้างแบบฝายมีชีวิต โดยโครงสร้างหลักเป็นไม้ไผ่และกระสอบทรายกว่า 15,000 ใบ เป็นการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินและชะลอการไหลของน้ำเป็นแก้มลิงธรรมชาติ ในฤดูน้ำหลากสามารถที่จะช่วยป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติได้โดยเฉพาะภัยแล้งและอุทกภัย รวมทั้งเป็นการกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น