จังหวัดศรีสะเกษ เปิดถนนสายวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวสู่การมีรายได้

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหอการค้า เปิดถนนสายวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวสู่การมีรายได้ ขยายเครือข่ายสู่สมาคมอาเซียน บนถนนคนเดินมารี – หนองแคน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทุกเย็นวันอาทิตย์

เย็นของวันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม และประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ, นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ร่วมกันจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ บนถนนคนเดิน มารี – หนองแคน ทุกเย็นวันอาทิตย์ เริ่มในเย็นวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ไปจนถึงเย็นของวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 4 อาทิตย์ เพื่อให้เด็ก – เยาวชน รวมถึงประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ ส่งเสริมให้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจ ความรัก ความสามัคคี บนวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาสินค้า และวัฒนธรรมการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม อาหารไทย ขนมไทย และด้านสินค้าพื้นเมือง โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน และชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมชม ทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ด้วย

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม และประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในการจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ บนถนนคนเดิน มารี – หนองแคน ทุกเย็นวันอาทิตย์ เริ่มในเย็นวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ไปจนถึงเย็นของวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 4 อาทิตย์ เพื่อให้เด็ก – เยาวชน รวมถึงประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ ซึ่งจะมีกิจกรรมเด่นๆ คือ จากแสดงจากต่างประเทศ ทั้งไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา การแสดงการรำ 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ อันได้แก่ ชนเผ่าส่วย – เขมร – ลาว และเยอ การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ การแสดงวงโปงลางของสถานศึกษา ที่โดดเด่นในแต่ละอำเภอ การจัดนิทรรศการของดีบ้านฉัน ผลิภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม หมู่บ้านศีล5 การสาธิตการทำอาหาร ขนมไทย และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น บนถนนคนเดินที่มีผู้คนมากมายมาเดินจำจ่ายซื้อหาสินค้า อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า สินค้านานาชนิด เป็นประจำในทุกวันอาทิตย์อยู่แล้ว

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ดี ที่สภาวัฒนธรรม และหอการค้า รวมทั้งภาครัฐ เอกชน ได้พร้อมใจกันจัด มหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ บนถนนคนเดิน มารี – หนองแคน ทุกเย็นวันอาทิตย์ เริ่มในเย็นวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ไปจนถึงเย็นของวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 4 อาทิตย์ ซึ่งปกติที่ถนนคนเดินแห่งนี้ก็จะมีผู้คนมากมายมาเดินกันเป็นประจำอยู่แล้ว ยิ่งได้มาจัดกิจกรรมเช่นนี้เสริมเข้าไปอีก ยิ่งจะทำให้ผู้คนเพิ่มมากขึ้น ที่จะได้มาเดินเที่ยวชมการแสดงด้านศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งของไทยเรา และจากต่างแดนด้วย จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รวมกันจัดขึ้น และขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยว ได้มาเยือนจังหวัดศรีสะเกษ มาเที่ยวตามแหล่งอาระยธรรมขอม แหล่งท่องเที่ยว และมาเดินถนนคนเดินแห่งนี้ จะได้รับความเพลินเพลิน ด้านวัฒนธรรม ของชน 4 เผ่า และมีอาหารมากมาย หลากหลายได้ซื้อหาทานกัน  ทุกเย็นวันอาทิตย์ด้วย

แสดงความคิดเห็น