สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.กาฬสินธุ์ แก้หนี้เสียด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ แก้ปัญหาหนี้สินสมาชิก พบหนี้เสีย NPL เป็นศูนย์  ชูการเป็นแหล่งเงินช่วยเหลือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มากกว่าสหกรณ์ปล่อยกู้

ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  นายแพทย์สมอาจ  ตั้งเจริญ  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ร.พ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นสหกรณ์ชั้นเลิศที่มีความมั่นคง เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีการออมเพื่อสร้างเสริมให้มีความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  โดยบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  นอกจากนี้ยังมุ่งเป้าที่จะส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก  และการสร้างขวัญกำลังใจให้สมาชิกและการส่งเสริมการทำประโยชน์แก่สังคม

“นอกเหนือจากการดำเนินกิจการนของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ทั้งด้านการออมทรัพย์ การให้บริการสินเชื่อ  ยังมีการส่งเสริมอาชีพที่เน้นด้านการเกษตรและยกย่องสมาชิกที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9  นอกจากจะสนับสนุนด้านเงินทุนแล้วทางสหกรณ์ยังเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พี่เลี้ยงดำเนินกิจการของสมาชิก  รวมถึงการหาตลาดเพื่อการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนระยะยาวในอนาคตด้วย  โดยเฉพาะการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ  ส่วนนี้จะเกิดผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสมาชิก  เพราะอย่างที่ทราบกันว่าสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ทั้งวันจะต้องเจอกับคนป่วยมากมาย มีภาวะความเครียด  ที่ผ่านมาสมาชิกสหกรณ์หลายคนได้ลองทำตามคำชี้แนะในส่วนของการทำเกษตรที่เริ่มจากปลูกไว้เพื่อรับประทานเองในครัวเรือนที่เป็นการลดรายจ่ายส่วนหนึ่งและบำบัดภาวะเครียดในการหาเวลาอยู่กับพืชในสวนเล็กๆ บริเวณบ้าน  จากนั้นจึงเริ่มต่อยอดขยายกิจการตามความเหมาะสมบ้างเน้นเลี้ยงปลา เลี้ยงปศุสัตว์ และการทำเกษตรแบบครบวงจรตามความเหมาะสม  ตามกำลังสภาพของแต่ละบุคคลที่นับว่ามาถูกทางและประสบความสำเร็จอย่างมากเป้ฯสหกรณ์ที่ไม่มีหนี้เสีย หรือ NPL เลย” นายแพทย์สมอาจ กล่าว

นายแพทย์สมอาจ  ตั้งเจริญ กล่าวว่า  สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ก่อตั้งในปี 2535  ด้วยเงินระดมทุน 3,000,000  บาท ตลอดระยะเวลา 26 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของสมาชิกในด้านคุณภาพชีวิตเป็นสำคัญนอกเหนือจากการบริกรโดยตรงของสหกรณ์แล้วยังเฟ้นหากิจกรรมอบร การอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกอยู่ไม่ขาด  ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้สมาชิกมีความเข้มแข็งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดพลัง  เมื่อสมาชิกเข้มแข็งสหกรณ์ก็เข้มแข็ง  โดยตอนนี้สหกรณ์ฯมีทุนปัจจุบันที่ 538,581,025 บาท ทุนเรือนหุ้น 439,067,970 บาท ทุนสำรอง 52,079,780 บาท  โดยมีการดำเนินกรภาคธุรกิจมีเงินหมุนเวียนที่ 1,497,918,381 บาท ธุรกิจสินเชื่อ 1,199,615,070  รับฝาก 298,303,311  บาท  มีผลกำไรที่49,153,157  บาท  โดยปัจจุบันสหกรณ์ฯมีสมาชิกอยู่ที่ 1,118  คน ล่าสุดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจคือการเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติประจำปี 2561 ซึ่งทำให้คณะกรรมการและสมาชิกทุก ๆ คนพร้อมที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ต่อไปอย่างเต็มที่

แสดงความคิดเห็น