สถานศึกษาเอกชนกาฬสินธุ์นำเด็กฟื้นฟูประเพณีไทยในวันเด็กแห่งชาติ

บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่จังหวัดกาฬสินธุ์คึกคึก โดยเฉพาะที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์และโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ มีการจัดแสดงทักษะ ความสามารถของเด็กอนุบาลและคณะครู เน้นฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวโดย ตามอัตลักษณ์โรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงานวันเด็กห่างชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายธนาวุธ แสงแก่นเพ็ชร์  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรม และมีการแสดงของเด็ก คณะครู โดยสีสันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน คึกคักตลอดวัน

นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์  จึงได้ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย ซึ่งมีเป้าหมายว่าจะต้องพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ให้ถึงขีดสุด ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ และตามสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ทั้งนี้ สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ใจความสำคัญว่าเด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ  การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในทางด้านการการพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิด และทำสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน  น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะ ประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็สามารถปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไปฯ

นางระเบียบกล่าวอีกว่า อัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย ควบคู่กับพัฒนาทักษะวิชาการและประสบการณ์ชีวิต ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.และตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2562 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ จึงได้จัดให้มีการแสดงของคณะครูและเด็กอนุบาลอย่างหลากหลาย ที่สร้างสีสันและสร้างความสนุกสนานคือการแสดงลิปซิงค์การตีกลองยาว ดีดพิณ และเป่าแคน ขณะที่คณะครู แต่งชุดแฟนตาซีเป็นตัวการ์ตูน เป็นตัวละคร เป็นสัตว์ต่างๆ ร่วมฟ้อนรำบนเวที สร้างความสนุกสนาน ให้กับคณะครู เด็ก ผู้ปกครอง เป็นอย่างมาก

ขณะเดียวกันที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิองค์กรต่างๆ จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ เป็นการส่งเสริมทักษะให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข และตระหนักในหน้าที่เยาวชนที่ดีของประเทศชาติ และได้อ่านสาร นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  สำหรับคำขวัญวันเด็กในปีนี้คือ “เด็ก  เยาวชน  จิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และรองผู้ว่า ฯ  ได้ร่วมกัน มอบจับรางวัลรถจักรยานเป็นของขวัญให้กับเด็กที่มาร่วมงาน สำหรับบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ 2562  เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากในปีนี้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นำรถทหาร อาวุธปืนทางทหารมาให้เด็กได้สัมผัส  และมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์เต็กก่า ร่วมแจกอาหาร ขนมแก่เด็กและผู้มาร่วมงาน นอกจากนี้ ก็มีหน่วยงานอื่นๆ มาร่วม ที่มาตั้งเต็นท์แจกขนม สมุด ดินสอ ของเล่นให้กับเด็ก  และยังมีอาหารบริการฟรีตลอดงาน

แสดงความคิดเห็น