หนองคาย-Kick off แผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง

จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำขัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน และยังเป็นการลดปริมาณขยะต้นทาง

                        เมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ (9 มกราคม 2562) ที่ลานน้ำพุพญานาค หน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่จังหวัดหนองคาย โดยเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีขึ้น

                        นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติและขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ของกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งแผนรณรงค์ดังกล่าวได้กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำขัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะต้นทาง เพื่อให้เกิดการรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตรายและการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการเก็บขนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการลดปัญหาขยะตกค้าง และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการกำหนดระยะเวลาการเก็บขนขยะแยกตามประเภท ให้มีถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันนี้ (9 มกราคม 2562) เป็นวันเริ่มต้นการจัดกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน.

แสดงความคิดเห็น