ยโสธร-กองทัพภาค 2 หนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ภัยแล้ง

            กองทัพภาคที่ 2 สนับสนุนโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจได้ขอรับการสนับสนุนโครงการฯนำไปใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ได้

           ที่หอประชุมวิถีอีสาน ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร พลตรี ธัญญา  เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงให้ความรู้การขอรับการสนับสนุนโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอรับการสนับสนุนโครงการฯให้กลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการฯได้รับทราบและเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนโครงการฯงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการปฏิบัติตามขั้นตอน หลักเกณฑ์การยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯโดย อ.ทอง  หลอมประโคน ที่ปรึกษาศูนย์บริการจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ส่วนผู้เข้ารับฟังการชี้แจงประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยโสธร รวม 500 คน

                       จังหวัดยโสธรมีพื้นที่ทั้งสิ้น 2,600,902.5 ไร่ หรือ 4,161.444 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 78 ตำบล 885 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือน 163,701 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้น539,815 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่และทำสวน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายจึงทำให้ขาดแหล่งน้ำเพาะปลูกในช่วงนอกฤดูฝน ซึ่งการให้การสนับสนุนโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง เพื่อการเกษตรจึงเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์กับประชาชนชาวจังหวัดยโสธรเป็นอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น